Zborník VARIA XIII

Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3. - 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková - K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. 294 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (3,6 MB).

Späť na zoznam zborníkov.