Zborník VARIA X

Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková - M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003. 261 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (1.3 MB).

Späť na zoznam zborníkov.