PhDr. Perla Bartalošová, PhD.


Miestnosť: č. 21, Oddelenie sociálnej lingvistiky
Konzultačné hodiny pre študentov a študentky FiF UK: podľa dohody

e-mail:

p.bartalosova at gmail.com

perla.bartalosova at juls.savba.sk


telefón: +421-2-54431762, fax +421-2-54431756, kl. 121

Medailón:

 • Perla Bartalošová v roku 2015 vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zároveň v roku 2017 obhájila svoju rigoróznu prácu a získala titul PhDr. Od roku 2015 pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave v oddelení sociálnej lingvistiky. Publikovala viacero štúdií týkajúcich sa xenodiskurzu o transrodových ľuďoch, o sexuálnych menšinách, etnických skupinách (Maďari, Rómovia, maďarskí Rómovia na Slovensku). V roku 2019 obhájila svoju dizertačnú prácu a získala titul PhD. Predmetom jej dizertačného výskumu bol jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky. Od roku 2019 pôsobí ako postdoktorandka na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako vedecká pracovníčka v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v oddelení sociálnej lingvistiky. Zároveň sa venuje expertíznej činnosti v oblasti forenznej lingvistiky (kriminalistické skúmanie jazyka).

Členstvo v grantoch:


 • VEGA 2/0182/15 Jazyková norma a jej kodifikácia (2015 - 2018)

 • VEGA 2/0014/19 Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka (2019 - 2022)

 • APVV-18-0176 Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka (2019 - 2023)

Publikačná činnosť:


  2015
 • 1. BARTALOŠOVÁ, Perla. Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí aplikácia na diskurze o transrodovosti. In: Zborník zo ŠVOČ a súťaže o cenu Daniela Tupého 2015, Bratislava, 2015, s. 48 – 61. ISBN 978-80-8127-138-0.   PDF
  2016
 • 2. BARTALOŠOVÁ, Perla. Páčiky, svojky a statusy alebo aké slová nám priniesol fejsbúk. In Naša univerzita, 2016, roč. 63, č. 2, s. 32.  
  3. BARTALOŠOVÁ, Perla - KMIŤOVÁ, Jaroslava. Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. In Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 1, s. 45-46. ISSN 0023-5202.  
  2017
  4. BARTALOŠOVÁ, Perla. Najnovší príspevok o slovenskom diferencovanom xenodiskurze. In Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 3, s. 317-320. (2017 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Cudzosť, jazyk, Slováci / Alena Faragulová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4205-6.  
  5. BARTALOŠOVÁ, Perla. Aktuálne otázky slovenského jazyka. In Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 1, s. 78-83. (2017 - Scopus). ISSN 0037-6981.  
  6. BARTALOŠOVÁ, Perla. Aj vy sa budete v januári sústrediť na skúšky? In Naša univerzita, 2017, roč. 63, č. 5, s. 35.  
  7. BARTALOŠOVÁ, Perla. Ľudská a počítačová pamäť. In Naša univerzita, 2017, roč. 63, č. 10, s. 41.  
  8. BARTALOŠOVÁ, Perla. Xenodiskurz o maďarských Rómoch na Slovensku. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Ed. Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Popovičová-Sedláčková, rec. István Lanstyák, Marta Pančíková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 379-389. ISBN 978-80-223-4422-7.  
  9. BARTALOŠOVÁ, Perla. Xenodiskurz o Maďaroch, Rómoch a maďarských Rómoch na Slovensku. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. - 13. 4. 2016). Ed. Bronislava Chocholová, Lucia Molnár Satinská, Gabriela Múcsková; rec. Janka Klincková, Jozef Mlacek, Juraj Vaňko. - Bratislava : Veda, 2017, s. 95-107. ISBN 978-80-224-1605-4.  
  10. BARTALOŠOVÁ, Perla. Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky. In Varia XXV : zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23. - 25. 2016). - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017, s. 21-35. ISBN 978-80-971690-2-2. 11. BARTALOŠOVÁ, Perla. Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky. In: Varia. XXV. Zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová; rec. Ľubomír Kralčák, Jaromír Krško, Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2017. s. 6 - 7. ISBN 978-80-971690-3-9.
  2018
  12. BARTALOŠOVÁ, Perla. Postoje seniorov k anglicizmom v slovenčine (Na základe sociolingvistickej sondy z oblasti Trenčína) = Attitudes of Seniors toward Anglicisms in Slovak Language (Based on the Sociolinguistic Exploring in the Region of Trenčín). In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 3, s. 292-310. (2018 - Scopus). ISSN 0037-6981.
  13. BARTALOŠOVÁ, Perla. Methods of depicting seniors in scientific literature. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing. Book of Abstract. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 8. ISBN 978-80-223-4556-9.
  2019
  14. BARTALOŠOVÁ, Perla. Prejavy jazykového ageizmu v komunikácii mládeže so seniormi. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII. 7 th Conference for Young Slavists in Budapest. Ed.: Rágyanszki György, Hamsovszki Júlia, rec. Császári Éva, Dudás Előd, Dudás Mária a kol. Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2019, s. 17 - 19. ISBN 978-963-284-988-1.  
  15. BARTALOŠOVÁ, Perla. Ne/používanie anglicizmov v komunikácii so seniormi z hľadiska jazykového ageizmu a sociálnej inklúzie. In Varia XXVIII : zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. - Nitra : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre, 2019, s. 12-14. ISBN 978-80-558-1475-9.  
  2020
  16. BARTALOŠOVÁ, Perla. Príručný slovník anglicizmov pre slovenských seniorov. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII. 8 th Conference for Young Slavists in Budapest. Ed.: Rágyanszki György, Hamsovszki Júlia, rec. Bajzek Mária, Császári Éva, Dudás Előd, Dudás Mária a kol. Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2020, s. 9 – 12. ISBN 978-963-489-193-2.  
  17. BARTALOŠOVÁ, Perla. Akomodačno-asimilačné procesy v intergeneračnej komunikácii z pohľadu seniorov. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 1, s. 62 - 75. ISSN 0037-6981. Link: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2020/1/sr20-1.pdf
  18. BARTALOŠOVÁ, Perla. Kolokácie substantív senior, dôchodca, penzista, babka, dedko v databáze SNK. In Fiatal Szlavisták Nemzetközi Konferenciája IX. - 9th Conference for Young Slavists in Budapest. Ed. Rágyanszki György, rec. Éva Császári, Előd Dudás, Mária Dudás et al. - Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2020, s. 9 - 12.
  19. BARTALOŠOVÁ, Perla. Možnosti kultivácie komunikačno-kultúrnej, dialogickej kompetencie v kontexte intergeneračnej komunikácie. In: QUAERE 2020, vol. X. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 1096 - 1106. ISBN 978-80-87952-32-0. Dostupné na internete: https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2020.pdf
  20. BARTALOŠOVÁ, Perla. Redefinovanie sociálnej skupiny seniorov na základe nových prístupov v jazykovede = Redefinition the Social Group of Old Peoples on Basis of New Approaches in Linguistic. In Slavica iuvenum XXI : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica iuvenum 2020, 31.3. a 1.4.2020. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2020, s. 23-30. ISBN 978-80-7599-187-4. Link: https://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2020.pdf