Mgr. Monika Kapustová, PhD.

 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Panská 26, 811 01 Bratislava

 

Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie

lingvistka, vedecká pracovníčka

 

Tel.: +421 2 544 317 61 – 2, kl. 125
E-mail: monika.kapustova@juls.savba.sk
 

Výskumné zameranie:

lexikológia a lexikografia, slovotvorba, lexikálna a gramatická sémantika slov

 

Vzdelanie a pracoviská:

Študovala v r. 1992 – 1997 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (slovenský jazyk a literatúra – francúzsky

jazyk a literatúra), v r. 1994 – 1995 absolvovala študijný pobyt (zameraný na odborný jazyk z oblasti ekonomiky a práva)

na Université de Provence Aix-Marseille I v Aix-en-Provence, Francúzsko. V r. 2001 PhD. V r. 1997 – 2002 pracovníčka

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (interná doktorandka, vedecká pracovníčka), v r. 2001 – 2002 výkonná

redaktorka a členka redakčnej rady časopisu Slovenská reč. V r. 2000 – 2001 vedecké pobyty v École des Hautes Études

en Sciences Sociales (EHESS) a v Maison des Sciences de l'Homme (MSH) v Paríži, v r. 2002 – 2003 v Centre National

de la Recherche Scientifique (CNRS) a na Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle v Paríži (vedecké štipendium NATO).

V r. 2002 – 2006 pracovníčka Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odborná

asistentka), v r. 2002 – 2006 lektorka na letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 2006 – 2012

lektorka slovenského jazyka a kultúry na Université Blaise-Pascal v Clermont-Ferrand, Francúzsko, v r. 2010 – 2012 súdna

prekladateľka a tlmočníčka na Tribunal de Grande Instance v Clermont-Ferrand a Tribunal d'Instance v Riome, Francúzsko.

Po materskej dovolenke od r. 2016 opäť pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecká

pracovníčka). Pracuje v oblasti lexikológie, lexikografie a slovotvorby, venuje sa aj konfrontačnému výskumu lexikálnej

sémantiky slovenčiny a francúzštiny.

 

Ďalšie oblasti odborného záujmu:

právnická terminológia a forenzná lingvistika

 

Členstvo v grantoch:

Grantový projekt VEGA č. 2/0015/14 Slovník súčasného slovenského jazyka – 5. etapa

Grantový projekt VEGA č. 2/0017/17 Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa

 

Publikačná činnosť:

Monika Koncová. In: Dvonč. L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov

(1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 189. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác M. Koncovej za roky 1997 – 2000).

 

Monika Kapustová, rod. Koncová. In: Behýlová, J. – Smetanová, Y.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia

slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009, s. 190. ISBN 978-80-224-1063-2 (súpis prác

M. Kapustovej za roky 2001 – 2005).

 

Monika Kapustová, rod. Koncová. In: Behýlová, J.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských

slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda 2014, s. 203. ISBN 978-80-224-1403-6 (súpis prác M. Kapustovej

za roky 2006 – 2010).

 

Vybrané publikácie:                                                                  

Slovník skratiek a značiek. Bratislava: Ikar 2004. 488 s. ISBN 80-551-0743-2 (spoluautor R. Lalúch).

 

Záľuby:

výtvarné umenie, kaligrafia a frankofónny svet