PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.


Miestnosť: č. 21, Oddelenie sociálnej lingvistiky
e-mail: lucia.molnar.satinska at juls.savba.sk

Medailón:

 • Lucia Molnár Satinská sa narodila v r. 1986 v Bratislave. Vyštudovala komparatistiku, anglistiku-amerikanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2005 – 2011). Absolvovala ročný pobyt na inštitúte Bálinta Balassiho v Budapešti (2009/2010). V r. 2011 nastúpila do Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV ako interná doktorandka vedená prof. PhDr. Slavomírom Ondrejovičom, DrSc. V r. 2015 úspešne obhájila dizertačnú prácu Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku: Bratislava, získala titul PhD. a stala sa vedúcou oddelenia súčasného jazyka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (od r. 2018 premenovaného na oddelenie sociálnej lingvistiky). Od r. 2016 je štipendistkou podporného fondu Štefana Schwarza. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku.

Členstvo v grantoch:

 • 2019 - 2022 VEGA 2/0014/19 Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
 • 2018 - 2022 APVV-17-0254 Jazykové a komunikačnéproblémy na Slovensku a ich manažment
 • 2018 - 2020 VEGA 1/0170/18 Menšinovávarieta maďarského jazyka na Slovensku
 • 2015 – 2018 VEGA 2/0182/15 Jazyková norma a jej kodifikácia
 • 2013 – 2017 APVV-0689-12 Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
 • 2012 – 2014 VEGA 2/0118/2012 Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku v európskom kontexte

Publikačná činnosť:

Vybrané publikácie:

 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Ženy jednej tváre, viacerých mien: stratégie používania mien Maďariek v Bratislave. In Prechyľovanie: áno či nie? Ed. Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová, rec. Milan Majtán, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2016, s. 89-94.
 •   PDF
  • SATINSKÁ, Lucia. Zneviditeľnenie a zjemnenie: reflexie verejného používania maďarčiny u bratislavských viacjazyčných trojgeneračných rodín. In Slovenský národopis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 32-46. Dostupné na internete.
  • SATINSKÁ, Lucia. Hungarian or Bratislavan? Identity in language biographies of multilingual families in Bratislava. In Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira : válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18 – 20. – előadásaiból. Ed. István Kozmács, Ildikó Vančo, rec. Petteri Laihonen, Anikó Beregszászi, Anna Borbély, István Csernicskó et al. - Lakitelek : Antológia Kiadó, 2016, s. 65-75.
  •   PDF
  • SATINSKÁ, Lucia. Problematika rodovo citlivého vyjadrovania v maďarčine (v Maďarsku a na Slovensku). In Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. Ed. J. Cviková. - Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2015, s. 101-109. Dostupné na internete.
  • SATINSKÁ, Lucia. „Keď sme mali Taschengeld, tak sme si kúpili jeden krémes.“ : Prešporáčtina ako špecifický mestský sociolekt. In Varia XXI : zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). - Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015, s. 437-450.
  •   PDF