Mgr. Jaroslava Kmiťová

 • Miestnosť: č. 21, Oddelenie súčasného jazyka
 • Konzultačné hodiny pre študentov a študentky FiF UK:
 • E-mail: jaroslavak at juls.savba.sk
  telefón +421-2-54431762, fax +421-2-54431756, kl. 121

  Medailón:

  • Narodila sa vo Svidníku. Stredoškolské štúdium absolvovala na Hotelovej akadémii v Prešove. V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. V tom istom roku obhájila na Katedre slovenského jazyka diplomovú prácu s názvom História a kultúra Rusínov na Slovensku v druhej polovici 20. storočia – ich odraz v riešení jazykovej otázky a vo vývine jazyka. Od roku 2015 tiež pôsobí ako interná doktorandka. Témou jej dizertačnej práce je Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (školiteľ: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.).

  Členstvo v grantoch:

  • VEGA 2/0011/15 Jazyk v sociálnej kultúre

  Publikačná činnosť: