Iveta Valentová (rod. Šlabjarová)

Študovala v r. 1988 – 1992 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a v r. 1992 – 1993 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (slovenský jazyk – výtvarná výchova). 1993 Mgr. V r. 1994 – 1997 interná ašpirantka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, od r. 1997 odborná pracovníčka. 2001 PhD. Od r. 2001 vedecká pracovníčka. Od r. 2008 tajomníčka Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra. Od r. 2011 samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia dejín slovenčiny, etymológie a onomastiky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a členka Snemu SAV.

Od r. 2012 členka Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Členka autorského kolektívu 6. a 7 zv. Historického slovníka slovenského jazyka, vedúca grantových úloh Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (Apelatívna a propriálna lexika) a Slovník slovenských anojkoným. 2009 Cena Slovenskej akadémie vied za vedeckovýskumnú prácu na 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka. 2010 Cena poroty za slovník vydaný ve Slovenské republice (Majtán, Milan a kol.: Historický slovník slovenského jazyka I – VII, 1991 – 2008).

Pracuje v oblasti historickej lexikológie, lexikografie a onomastiky.

 • Publikačná činnosť
 • Edičná činnosť
 • Literatúra
 • Publikačná činnosť

  1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
   

  1994

  1. Valaská Belá. K hláskosloviu belianskeho nárečia. In: Varia. 3. Materiály z III. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Red. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 114 – 119.

  2. Mená podľa domov v Diviackej Novej Vsi. In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Red. E. Krošláková. Bratislava – Nitra: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1994, s. 135 – 139.

  3. Názvy výšiviek vo Valaskej Belej. In: Kultúra slova 1994, roč. 28, č. 6, s. 349 – 351.

  1995

  >4. Živé mená v Diviackej Novej Vsi. In: Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12. 1994). Red. P. Odaloš. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1995, s. 14 –19.

  5. Zhorela Očová, len krčma zostala. Kultúra slova, 1995, roč. 29, č. 5, s. 279 – 283.

  6. História a hostince. In: Nedeľná Pravda - magazín, 1995, č. 4, s. 12.

  7. Čo je pub? In: Nedeľná Pravda - magazín, 1995, č. 19, s. 19.

  1996

  8. Frekvencia krstných (rodných) mien v hornonitrianskej obci Diviacka Nová Ves. In: Varia V. Materiály z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12. 1995). Red. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1996, s. 11 – 19.

  9. Krstné (rodné) mená v živých menách obyvateľov hornonitrianskej obce Diviacka Nová Ves. In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" (Prešov 25. – 26. októbra 1995). Zborník referátov. Red. M. Majtán - F. Ruščák. Prešov: Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1996, s. 193 – 196.

  10. Zbohom ostávajte, mamičkine prahy... In: Kultúra slova, 1996, roč. 30, č. 4, s. 213 – 220.

  11. Čo je živé osobné meno. In: Nedeľná Pravda - magazín, 1996, č. 5, s. 19.

  1997

  12. Belej, Ľ.: Imja dľa dytyny v ukrajinskij rodyni. Slovnyk-dovidnyk. Užhorod 1993. In: Slavica Slovaca, 1997, roč. 32, č. 1, s. 83 – 84. (recenzia)

  1999

  13. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. In: Przezwiska i przydomki w językach sowiaskich (Lublin, 23 - 25 listopada 1995). Red. S. Warchoa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej 1999, s. 151 – 164.

  2000

  14. Jazyková stránka individuálnej charakteristiky ako funkčného člena živej antropolexémy. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 189 – 202.

  15. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti Philosophiae Doctor (PhD.). Bratislava: Vedecké kolégium Slovenskej akadémie vied pre jazykovedu a literatúru 2000. 20 s.

  16. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Dizertačná doktorandská práca. 2000. 400 s.

  2001

  17. Zvon, zvonec, zvonček. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 5, s. 276 – 282.

  18. Zvonár, zvoník. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 6, s. 351 – 354

  2002

  19. Ťava – velblúd, velbludorys. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 2, s. 94 – 99.

  20. Čo znamená kupovať na veru, na zveru, na verung alebo na borg? In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 158, 16. august, s. 3.

  21. Je velbludorys ťava alebo rys? In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 163, 23. august, s. 3.

  22. Pohostinské zariadenia v minulosti a dnes. 1. In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 172, 6. september, s. 3.

  23. Pohostinské zariadenia v minulosti a dnes. 2. In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 177, 13. september, s. 3.

  24. Ideme do Tesca alebo do Tesco? In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 187, 27. september, s. 3.

  25. Ako sa voľakedy pomenúvali hostince. In: Večerník všetkých Bratislavčanov, 2002, roč. 47, č. 207, 25. október, s. 3.

  2003

  26. K teórii spracovania jazykovej stránky živých osobných mien. In: Vlastné meno v komunikácii. Zborník referátov z 15. slovenskej onomastickej konferencie (Bratislava 6. – 7. 9. 2002). Red: P. Žigo – M. Majtán. Bratislava: Veda 2003, s. 91 – 99.

  27. Priezvisko ako funkčný člen živého osobného mena. In: Varia. 10. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003, s. 151 – 158.

  28. Vera, zvera, viera, verung; borg; veriť, zveriť; borgovať. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 137 – 149.

  29. Ty si veža Dávidova, veža slonová! In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 3, s. 151 – 155.

  30. Na veru ci nedajú, zeber si penáze! In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 4, s. 216 – 221.

  31. Veľká noc. In: Večerník, 2003, roč. 48, č. 75, s. 3.

  2005

  32. Historický slovník slovenského jazyka. 6. zv. V – T. Ved. red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X. (spoluautori: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná).

  33. Apelatívny člen živého osobného mena. In: Varia. 12. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. s. 250 – 256.

  34. Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči. Zost.: K. Balleková – M. Smatana. Bratislava, Veda 2005, s. 84 – 90.

  35. Názvy výšiviek vo Valaskej Belej. In: Zo studnice rodnej reči. Zost.: K. Balleková – M. Smatana. Bratislava, Veda 2005, s. 221 – 223.

  36. Zvon, zvonec, zvonček. In: Zo studnice rodnej reči. Zost.: K. Balleková – M. Smatana. Bratislava, Veda 2005, s. 250 – 254.

  37. Zvonár, zvoník. In: Zo studnice rodnej reči. Zost.: K. Balleková – M. Smatana. Bratislava, Veda 2005, s. 255 – 257.

  38. Zhorela Očová, len krčma ostala. In: Zo studnice rodnej reči. Zost.: K. Balleková – M. Smatana. Bratislava, Veda 2005, s. 283 – 287.

  2006

  39. Vedecké kolokvium Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov a Bulharov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 3, s. 171 – 172. (správa)

  Návrat na začiatok strany

  2007

  40. Označenie červenej farby (1). In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 1. s. 29 – 39.

  41. Označenie červenej farby (2). In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 2. s. 97 – 106.

  43. 250 rokov od narodenia Štefana Lešku. In: Slovenská reč, 2007, roč. 72, č. 2, s. 124 – 126.

  44. Životné jubileum PhDr. Rudolfa Kuchara, DrSc. In: Slovenská reč, 2007, roč. 72, č. 5 s. 312 – 313.

  2008

  45. Historický slovník slovenského jazyka VII. (Z- Ž, Dodatky). Ved. red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (spoluautori: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchár, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná).

  46. Slová kadiť, kadidlo v staršej slovenčine. In: Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán – T. Laliková. Bratislava: Veda 2008. s. 212 – 218.

  47. Fúra, fuder. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 4, s. 230 – 233.

  48. Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV 2007. 229 s. In: Slovenská reč, 2008. roč. 73, č. 1, s. 48 – 49. (recenzia)

  49. Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 138 – 144. (recenzia)

  2009

  50. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Jazykovedné štúdie 27. Bratislava: Veda 2009. 254 s. ISBN 978-80-224-1112-7.

  51. Derivované lexémy so slovným základom voz-, vez- v staršej slovenčine. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 6, s. 334 – 345.

  52. Anojkonymum alebo terénny názov? In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 1, s. 31 – 34.

  53. Ku koncepcii pripravovaného Slovníka slovenských anojkoným. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5, s. 283 – 291.

  54. Jednokolesové a dvojkolesové vozíky. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 1, s. 35 – 41.

  55. Pomenovania vozov a kočov v staršej slovenčine a v nárečiach. 1. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 163 – 172.

  56. Pomenovania vozov a kočov v staršej slovenčine a v nárečiach. 2. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 4, s. 221 – 229.

  57. Čertorie a ľudová etymológia. In: Kultúra slova, 2009, roč. 74, č. 5, s. 281 – 284.

  58. Životné jubileum Kataríny Habovštiakovej. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 2, s. 113 – 115.

  59. Krško, Jaromír: Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2008. 351 s. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5, s. 308 – 309. (recenzia)

  60. Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. In: Kultúra slova. 2009, roč. 43, č. 5, s. 304 – 307. (recenzia)

  2010

  61. Socioonomastický výskum živých osobných mien. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007) Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Pedagogická fakula Tranvskej univerzity – Veda 2010. s. 268 – 282. ISBN 987-80-224-1126-4.

  62. Bohemizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka. In: Jazyk – historický fenomén. Zborník referátov z konferencie konanej 22. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Kataríny Habovštiakovej, CSc. Red. Ľ. Kralčák. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2010, s. 25 – 31.

  63. Prímeno, živé meno, individuálna charakteristika či prezývka? In: Slovenská reč, č. 2010, roč. 75, č. 4 – 5, s. 278 – 286.

  64. Niektoré české botanické a zoologické názvy v predspisovnom období slovenčiny. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 90 – 94.

  65. Vedecký seminár o západoslovenskej hydronymii. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 3, s. 191 – 194. (správa)

  66. Spoločný seminár o výskume slovenských osobných mien. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 6, s. 374 – 377. (správa)

  67. Nová kniha o patrocíniách. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 5, s. 306 – 308. (recenzia)

  Návrat na začiatok strany

  2011

  68. Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda 2011. 204 s. ISBN 978-80-224-1217-9. (spoluautorky M. Kopecká, T. Laliková, R. Ondrejková, J. Skladaná).

  69. Chrématonymá – niekoľko poznámok k problémom definície, klasifikácie a vzťahom medzi apelatívom a propriom. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik – J. Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2011, s. 493 – 502.

  70. Onymická motivácia funkčných členov živých mien v hornonitrianskej oblasti. In: Život medzi apelatívami a propriami. Jazykovedné štúdie. 29. Red. I. Valentová. Bratislava: Veda 2011, s. 68 – 74.

  71. Žánrové a štýlové členenie bohemizmov v predspisovnom období slovenčiny. In. Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 3, s. 149 – 159.

  72. Vedecký seminár na počesť profesora Vincenta Blanára. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 72 – 75. (správa)

  73. Jednotlivé a všeobecné, príjemné a užitočné. In: Slovenská reč, 2011, roč. 75, č. 5 – 6, s. 344 – 351. (správa, spoluatorka J. Wachtarczyková)

  2012

  75. Transonymizácia – jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5 – 6, s. 319 – 330.

  76. Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena – individuálnou charakteristikou. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník referátov z 18. slovenská onomastická konferencie (Prešov 12. – 14. september 2011). Red. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012. s. 113 –122. ISBN 780-80-555-0576-3 (printová verzia). Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html). ISBN 978-80-555-0594-7.

  77. Galicizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka. In: Kultúra slova, 2012. roč. 46, č. 2, s. 76 – 84.

  78. Moderný onomastický (aj didaktický) pohľad na hydronymiu. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1 – 2, s. 107 – 112. (recenzia)

  79. Vedecké konferencie s názvom Historické mapy oslovujú aj jazykovedcov. In: Kultúra slova, 2012, roč. 46, s. 365 – 369. (správa)

  2013

  Edičná činnosť

  Pramene k dejinám slovenčiny 3. Zost. R. Kuchar – I. Valentová. Bratislava: Veda 2008. 264 s. + 32 s. obrazovej prílohy. ISBN 978-80-224-1006-9. (spoluzostavovateľka, edične pripravila s. 57 – 97, 181 – 202)

  Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007) Zost. J. Hladký – I. Valentová. . Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Pedagogická fakula Tranvskej univerzity – Veda 2010. ISBN 987-80-224-1126

  Život medzi apelatívami a propriami. Jazykovedné štúdie. 29. Red. I. Valentová. Bratislava: Veda 2011, s. 68 – 74. ISBN 978-80-224-1213-1.

  Literatúra

  Iveta Valentová, rod. Šlabjarová. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava: Veda 1998. s. 649 (súpis prác I. Valentovej za roky 1994 – 1995).

  Iveta Valentová, rod. Šlabjarová. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografiaslo¬venských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 447. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác I. Valentovej za roky 1996 – 2000).

  Iveta Valentová, rod. Šlabjarová. In: Behýlová, J. – Smetanová, Y.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. ISBN 978-80-224-1063-2. (súpis prác I. Valentovej za roky 2001 – 2005).

  Návrat na začiatok strany

  JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
  e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2013-5-17