Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zmocnenec2265 SGWaAP
0.304poverenec1459 SGWaAP
0.530splnomocnenec32876 SGWaAP
0.536tajomník66290 SGWaAP
0.559vyslanec22433 SGWaAP
0.582poverený51088 SGWaAP
0.583námestník41776 SGWaAP
0.585komisár65708 SGWaAP
0.605emisár1781 SGWaAP
0.609úradník148254 SGWaAP
0.613referent18292 SGWaAP
0.614styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.615inšpektor51529 SGWaAP
0.616komisariát1840 SGWaAP
0.617konzul8987 SGWaAP
0.618novovymenovaný2660 SGWaAP
0.619radca26986 SGWaAP
0.627povereník3853 SGWaAP
0.628prefekt7832 SGWaAP
0.629sekretariát39119 SGWaAP
0.640dôverník7871 SGWaAP
0.644vikár7305 SGWaAP
0.646poverené2704 SGWaAP
0.647sekretár25949 SGWaAP
0.656poveriť42874 SGWaAP
0.659diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.660ministerský15037 SGWaAP
0.663generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.664miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.668dozorný5157 SGWaAP
0.669podpredseda196986 SGWaAP
0.681poradný_orgán11401 SGWaAP
0.682náčelník62486 SGWaAP
0.682Sekretariát2446 SGWaAP
0.683direktor4766 SGWaAP
0.684predseda1053539 SGWaAP
0.689vojenský_atašé638 SGWaAP
0.692koordinátor52905 SGWaAP
0.692legát2604 SGWaAP
0.693zastupujúci14275 SGWaAP
0.694kvestor1559 SGWaAP
0.695poverovať5376 SGWaAP
0.695kancelár17855 SGWaAP
0.699gestor6525 SGWaAP
0.701vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP