Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastavané_územie9219 SGWaAP
0.215intravilán11872 SGWaAP
0.238extravilán4231 SGWaAP
0.370zastavaná11085 SGWaAP
0.372katastrálne_územie27831 SGWaAP
0.434obytná_zóna9559 SGWaAP
0.488zastavaný4040 SGWaAP
0.496zástavba34227 SGWaAP
0.504trvalý_trávnatý1363 SGWaAP
0.506sídelný_útvar1474 SGWaAP
0.509zastavané1593 SGWaAP
0.510orná_pôda18067 SGWaAP
0.518uličná_zástavba588 SGWaAP
0.519ochranné_pásmo15918 SGWaAP
0.522záhradkárska_osada5474 SGWaAP
0.525pozemok829318 SGWaAP
0.526záplavové_územie955 SGWaAP
0.530svahovitý2876 SGWaAP
0.539trvalý_trávny2878 SGWaAP
0.545svahovitý_terén1603 SGWaAP
0.548inundačné_územie998 SGWaAP
0.556parcela60017 SGWaAP