Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vodstvo1649 SGWaAP
0.354živočíšstvo2720 SGWaAP
0.369rastlinstvo7304 SGWaAP
0.546povodie28872 SGWaAP
0.551fauna23800 SGWaAP
0.565podnebné_pásmo1835 SGWaAP
0.568vodný_tok28955 SGWaAP
0.570mokraď11114 SGWaAP
0.580rašelinisko5513 SGWaAP
0.581hydrosféra769 SGWaAP
0.584hydrologický3166 SGWaAP
0.597geomorfologický1578 SGWaAP
0.603Podnebie478 SGWaAP
0.603geomorfológia828 SGWaAP
0.609horstvo4507 SGWaAP
0.616krasové1641 SGWaAP
0.619nížina20060 SGWaAP
0.620vnútrozemská2818 SGWaAP
0.634rieka376866 SGWaAP
0.638pevninský1043 SGWaAP
0.640pohorie69337 SGWaAP
0.642geomorfologická1253 SGWaAP
0.642chránené_územie22156 SGWaAP
0.646členitosť3940 SGWaAP