Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.193spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.249spisovná6934 SGWaAP
0.275spisovný3499 SGWaAP
0.431bibličtina857 SGWaAP
0.454bernolákovčina1329 SGWaAP
0.479stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.482nárečie29324 SGWaAP
0.488kodifikácia7083 SGWaAP
0.492kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.497frazeológia4652 SGWaAP
0.498pravopisná3527 SGWaAP
0.505pravopisný1811 SGWaAP
0.507ortografia727 SGWaAP
0.510pravopis25832 SGWaAP
0.511slovenčina168837 SGWaAP
0.514hláskoslovie708 SGWaAP
0.518staroslovenčina893 SGWaAP
0.520kodifikačná_príručka828 SGWaAP
0.521spisovnosť815 SGWaAP
0.521ortoepia450 SGWaAP
0.523jazykovedný2642 SGWaAP
0.523úzus4733 SGWaAP
0.523lexikálny3698 SGWaAP
0.532fonologický761 SGWaAP