Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poverenec1459 SGWaAP
0.304zmocnenec2265 SGWaAP
0.438vyslanec22433 SGWaAP
0.511emisár1781 SGWaAP
0.558tajomník66290 SGWaAP
0.585styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.604splnomocnenec32876 SGWaAP
0.605dôverník7871 SGWaAP
0.609miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.616komisár65708 SGWaAP
0.623námestník41776 SGWaAP
0.623konzul8987 SGWaAP
0.624prefekt7832 SGWaAP
0.631poverený51088 SGWaAP
0.632novovymenovaný2660 SGWaAP
0.638komisariát1840 SGWaAP
0.643radca26986 SGWaAP
0.643ríšsky3212 SGWaAP
0.646kancelár17855 SGWaAP
0.652vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.658diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.658krajinský8690 SGWaAP
0.660ministerský15037 SGWaAP
0.661vikár7305 SGWaAP
0.661pobočník5127 SGWaAP
0.662legát2604 SGWaAP
0.663poveriť42874 SGWaAP
0.663generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.665poľný_maršal1266 SGWaAP
0.669povereník3853 SGWaAP
0.671dozorný5157 SGWaAP
0.674sekretár25949 SGWaAP
0.674úradník148254 SGWaAP
0.681poverené2704 SGWaAP
0.682podpredseda196986 SGWaAP
0.683zastupujúci14275 SGWaAP
0.683vojenský_atašé638 SGWaAP
0.690hodnostár9043 SGWaAP
0.693superintendent2959 SGWaAP
0.694referent18292 SGWaAP
0.696predseda1053539 SGWaAP
0.697gubernátor3767 SGWaAP
0.697veliteľ145290 SGWaAP
0.700vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.701pápežský_legát1621 SGWaAP
0.701pridelenec1774 SGWaAP
0.702komandant726 SGWaAP