Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poverenec1459 SGWaAP
0.304zmocnenec2265 SGWaAP
0.438vyslanec22433 SGWaAP
0.511emisár1781 SGWaAP
0.558tajomník66290 SGWaAP
0.585styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.604splnomocnenec32876 SGWaAP
0.605dôverník7871 SGWaAP
0.609miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.616komisár65708 SGWaAP
0.623námestník41776 SGWaAP
0.623konzul8987 SGWaAP
0.624prefekt7832 SGWaAP
0.631poverený51088 SGWaAP
0.632novovymenovaný2660 SGWaAP
0.638komisariát1840 SGWaAP
0.643radca26986 SGWaAP
0.643ríšsky3212 SGWaAP
0.646kancelár17855 SGWaAP
0.652vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.658diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.658krajinský8690 SGWaAP
0.660ministerský15037 SGWaAP
0.661vikár7305 SGWaAP
0.661pobočník5127 SGWaAP