Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.460emancipačné668 SGWaAP
0.464štúrovské1564 SGWaAP
0.467romantizmus12850 SGWaAP
0.469osvietenstvo7952 SGWaAP
0.488štúrovec8822 SGWaAP
0.506osvietenská1933 SGWaAP
0.506filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.507dejepisectvo818 SGWaAP
0.519obrodenie3176 SGWaAP
0.535bernolákovské672 SGWaAP
0.540osvietenské632 SGWaAP
0.541buditeľ1805 SGWaAP
0.541meruôsmy1473 SGWaAP
0.544štúrovská5468 SGWaAP
0.546písomníctvo3340 SGWaAP
0.549medzivojnová3975 SGWaAP
0.550dejateľ6570 SGWaAP
0.552národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.552emancipačná953 SGWaAP
0.553protireformácia1975 SGWaAP
0.554osvietenský2884 SGWaAP
0.556robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.560národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.564medzivojnové1939 SGWaAP
0.566maďarizácia6848 SGWaAP
0.567klasicizmus6827 SGWaAP
0.568vzdelanec9624 SGWaAP
0.575poprevratové453 SGWaAP
0.578emancipačný1154 SGWaAP
0.579nadrealizmus1563 SGWaAP
0.581divadelníctvo2554 SGWaAP
0.583reformácia15302 SGWaAP
0.584kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.585reformačné861 SGWaAP
0.585spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.586revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.587historiografia11468 SGWaAP
0.588Štúrovci2500 SGWaAP
0.593literárnohistorická1578 SGWaAP
0.594historizmus2191 SGWaAP
0.595slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP