Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.291návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.314mandátová641 SGWaAP
0.397overovateľ_zápisnica2459 SGWaAP
0.408overovateľ3416 SGWaAP
0.459revízna_komisia6173 SGWaAP
0.494Mandátový415 SGWaAP
0.516skrutátor729 SGWaAP
0.531zapisovateľka5759 SGWaAP
0.538zapisovateľ8825 SGWaAP
0.540hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.540MsR3196 SGWaAP
0.543akademický_senát9291 SGWaAP
0.560Akademický_senát2971 SGWaAP
0.571inventarizačná_komisia960 SGWaAP
0.572obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.574MsZ50628 SGWaAP
0.577veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.584ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.585uznášaniaschopnosť668 SGWaAP
0.587novozvolené1368 SGWaAP