Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.250hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.271kontrolórka4888 SGWaAP
0.443MsR3196 SGWaAP
0.469MsZ50628 SGWaAP
0.472prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.512obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.514mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.547prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.563zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.570miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.589prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.592starostka56706 SGWaAP
0.604kronikárka1115 SGWaAP
0.604primátorka28952 SGWaAP
0.605mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.609Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.610návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.618NKÚ19310 SGWaAP
0.624Zuzana_Balážová2081 SGWaAP
0.628prednostka9966 SGWaAP
0.633primátor512206 SGWaAP
0.642audítorka989 SGWaAP
0.642Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.645zapisovateľka5759 SGWaAP
0.647náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.648inventarizačná_komisia960 SGWaAP
0.648revízna_komisia6173 SGWaAP
0.651kontrolór29605 SGWaAP
0.659rozpočtové_hospodárenie2802 SGWaAP
0.662Vaľová2552 SGWaAP
0.663overovateľ_zápisnica2459 SGWaAP
0.666starosta428883 SGWaAP
0.670okresná_prokuratúra6777 SGWaAP
0.670VZN54539 SGWaAP
0.676Uznesenie6035 SGWaAP
0.677poslankyňa75320 SGWaAP
0.678ZMOS28828 SGWaAP
0.681interpelácia10209 SGWaAP