Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobrotivosť2433 SGWaAP
0.332veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.387poníženosť3034 SGWaAP
0.406vľúdnosť2845 SGWaAP
0.411láskavosť26374 SGWaAP
0.421šľachetnosť2744 SGWaAP
0.425blahosklonnosť1160 SGWaAP
0.431dobroprajnosť1039 SGWaAP
0.459rozumnosť3827 SGWaAP
0.460úctivosť1253 SGWaAP
0.471synovská1977 SGWaAP
0.477nábožnosť6354 SGWaAP
0.481bohabojnosť621 SGWaAP
0.481krotkosť715 SGWaAP
0.481horlivosť13105 SGWaAP
0.483milosť144401 SGWaAP
0.486milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.487nezištnosť2868 SGWaAP
0.489prozreteľnosť5441 SGWaAP
0.490chápavosť1738 SGWaAP
0.490odovzdanosť6192 SGWaAP
0.491dobrotivý6652 SGWaAP
0.494štedrosť10906 SGWaAP