Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apelatívum1524 SGWaAP
0.403substantívum5593 SGWaAP
0.489adjektívum5044 SGWaAP
0.492utvorené2981 SGWaAP
0.495praslovanské426 SGWaAP
0.521sufix1841 SGWaAP
0.530genitív3561 SGWaAP
0.544praslovanský676 SGWaAP
0.545etymologicky743 SGWaAP
0.573deminutívum630 SGWaAP
0.573slovotvorný4010 SGWaAP
0.576staroslovanské777 SGWaAP
0.580prímeno978 SGWaAP
0.581pomnožné627 SGWaAP
0.582formant890 SGWaAP
0.592nominatív2586 SGWaAP
0.597etnonymum471 SGWaAP
0.600chotárny1425 SGWaAP
0.603akuzatív2045 SGWaAP
0.605homonymum981 SGWaAP
0.607maskulínum703 SGWaAP