Parafrázuj slovenčinu

Moderné metódy počítačového spracovania prirodzeného jazyka nám umožňujú spracovávať čím ďalej tým rozsiahlejšie aspekty prirodzeného jazyka. K jedným z veľmi používaných a užitočných metód patrí vektorová reprezentácia slov založená na word embeddings, ktorá umožňuje zachytiť významové rozdiely a vzťahy medzi slovami ich modelovaním v mnohorozmernom lineárnom priestore.

Potrebujete inými slovami povedať to isté? Máte text, chcete ho použiť, ale nemôžete ho použiť? Alebo v ňom potrebujete zmeniť slová tak, aby sa od pôvodného odlišoval? Alebo pracujete na detekcii plagiátov? Ako prax ukazuje, tieto požiadavky sú často potrebné a žiadané v širokom spektre verejného života – a ako nám môžu pomôcť moderné lingvistické metódy? Jednoduchá lexikálna substitúcia slov s blízkou euklidovskou vzdialenosťou v modelovanom lineárnom vektorovom priestore, pri dodržaní morfologických vlastností substituentov, môže byť pekným prvým krokom týmto smerom.


Mód: . Iba plnovýznamové slová:
Významová blízkosť?: (veľmi zmenený textmálo zmenený text)
Nahraditeľnosť?: (malá pravdepodobnosťveľká pravdepodobnosť)
Jazyk: