Zborník VARIA XXVII

Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Ed. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019. 220 s. ISBN 978-80-557-1631-2.

Zborník vo formáte PDF (46 MB).

Zborník abstraktov VARIA XXVII

Varia. XXVII. Zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Ed. V. Gondeková – G. Rožai. Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2018. 66 s. ISBN 978-80-557-1437-0.

Zborník abstraktov vo formáte PDF (804 KB).

Späť na zoznam zborníkov.