Zborník VARIA XXII

Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014. 506 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (2,7 MB).

Zborník abstraktov vo formáte PDF (615 KB).

Späť na zoznam zborníkov.