Zborník VARIA XVI

Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá - Papiernička 8. - 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. 558 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF - štandardná kvalita (3.5 MB).

Kompletný zborník vo formáte PDF - vysoká kvalita (6.0 MB).

Späť na zoznam zborníkov.