Zborník VARIA XV

Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica - Tajov 7. - 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová - A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008. 693 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (7,6 MB).

Späť na zoznam zborníkov.