453
Juraj Vaňko
JURAJ VAŇKO
Nar. 25. 3. 1945, Mlynárovce, okr. Svidník. Študoval v r. 1963 – 1968 na Filozofickej fa-
kulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – ukrajinský jazyk).
1974 PhDr., 1979 CSc., 1983 doc., 2002 prof. V r. 1968 – 1973 pôsobil v Študijnom stredisku
Univerzity 17. novembra v Herľanoch, okr. Košice-okolie (stredoškolský profesor), v r. 1973
– 1975 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (odborný pra-
covník), v r. 1975 – 1992 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
v Nitre (odborný asistent, docent), v r. 1992 – 1996 na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre (docent), od r. 1996 pracovník
Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, v r. 2003 – 2007 vedúci katedry. V šk. r. 1973/74 pôsobil na Štátnej univer-
zite v Užhorode, v r. 1980 – 1984 na Humboldtovej univerzite v Berlíne, v r. 1989 – 1991
na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii a v r. 1992 – 1994 na Pandžábskej univerzite
v Čandigare v Indii (lektor slovenského jazyka) ), v šk. roku 1995/96 na Londýnskej univerzi-
te (School of Slavonic and East European Studies – štipendista Britskej rady) a v rokoch 1999
– 2003 a od r. 2007 na Univerzite v Ľubľane (lektor slovenského jazyka), v r. 2006 – 2008 na
Univerzite v Kolíne (lektor slovenského jazyka).
Zaoberá sa syntaxou slovenského jazyka, textovou lingvistikou, porovnávacím výsku-
mom slovanských jazykov, jazykom literárneho diela a rusínskymi/ukrajinskými nárečiami na
východnom Slovensku.
.
a) Doplnok k bibliografii za roky 1996 – 2000

2000

1. The Language of Slovakia’s Rusyns. East European Monographs. 1. vyd. New York: Columbia
University Press 2000. 226 s.
Ref.: 1. Leeming, H.: Slavonic and East European Review, 2001, roč. 79, č. 3, s. 498 – 499. – 2. Ibler, R.:
Zeischrift für Ostmitteleuropa – Forschung, 2001, roč. 50, č. 3, s. 473 – 474. – 3. Rothstein, R. A.: Harvard Ukrainian
Studies 1999, 2002, roč. 23, s. 185 – 187. – 4. Rejzek, J.: Slovo a slovesnost, 2004, roč. 65, č. 4, 297 – 299. – 5. Short,
D.: Slavonic and East European Review, 2004, roč. 82, č. 3, s. 707 – 708.
b) Bibliografia za roky 2001 – 2005

2001

2. Slovensko-slovinské lexikálne „nedorozumenia“. In: Philologica. 53. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Zost. M. Pančíková. Bratislava: Univerzita Komenského 2001, s. 165 – 174, slovin.
res. s. 174. ISBN 80-223-1610-5.
3. Od teme k jezyku. In: Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede, 2001, roč. 49,
s. 305 – 314.

2002

4. Slovenčina z pohľadu slovinčiny. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z medzinárod-
nej konferencie, Bratislava 30. – 31. august 2000. Ed. J. Pekarovičová. Bratislava: Stimul – Centrum informa-
tiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 153 – 161. ISBN 80-88982-60-X.
5. Classification of Carpatho-Rusyn Dialects. In: Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Ed. P. R.
Magocsi – I. Pop. Toronto: University of Toronto Press 2002, s. 254 – 263. ISBN 080-203-566-3.

Juraj Vaňko
454

2003

6. Reflexívnosť ako subjektívnosť. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slo-
venských slavistov. Ved. red. a ed. J. Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV
2003, s. 123 – 133. ISBN 80-968971-2-8.
7. Slovaško-slovenska homonimija. Slovar slovaško-slovenskih medjezikovnih homonimov. Ljubljana:
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko 2003. 239 s. ISBN 961-237-047-8.
Ref.: 1. Bánik, T.: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 229 – 231.– 2. Horáková, Ľ.: – Slavica Slovaca, 2007,
roč. 42, č. 1, s. 86 – 87.
8. Ruszinok Szlovákiában – múltjuk és jelenük (és mit hoz a jövöz?). In: Nemzeti és regionális identitás
Közép-Europában. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészttudományi Kar. Piliscsaba 2003, s. 361 – 370.
9. Teórie jazykových funkcií (z pohľadu komunikačne orientovanej lingvistiky). In: Jazykovedný zápisník.
Bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 17/18, 1998/1999, s. 53 – 56 (bez vročenia [2003]).

2004

10. Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za
slavistiko 2004. 290 s. ISBN 961-237-088-5.
11. Súčasná slovenčina z ekolingvistického hľadiska. In: Otázky jazykovej kultúry. (Jazyková kultúra
a jazyková ekológia). Ved. red. Á. Kráľ – J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa – Filozofická fakul-
ta 2004, s. 77 – 99. ISBN 80-8050-772-4.
12. Dimenzia človeka v texte. In: Analytické sondy do textu. 1. Banská Bystrica: Filologická fakulta
Univerzity Mateja Bela 2004, s. 17 – 34. ISBN 80-8055-944-9.
13. Klasifikacija i holovny znaky karpatskych rusyňskych dialektiv. In: Najnowsze Dzieje Języków
Słowiańskich. Rusyňskyj jazyk. Red. nauk. P. R. Magocsi. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii
Polskiej 2004, s. 67 – 84. ISBN 83-86881-38-0.
14. Slovensko-slovinská medzijazyková homonymia. In: Slavia, 2004, roč. 73, č. 1, s. 59 – 70.

2005

15. Syntax a jej vyučovanie v ostatných dvoch desaťročiach. In: Syntax a jej vyučovanie. 3. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Zost. J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa – Filozofická fakulta 2005,
s. 9 – 21, angl. res. s. 21. ISBN 80-8050-930-1.
16. Človek – jazyk – kultúra. In: Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia. Zborník z medziná-
rodného vedeckého sympózia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2005, s. 270 – 276. ISBN 80-8050-834-8.
17. O slovinsko-slovenskej jazykovej príbuznosti. In: Acta Nitriensiae. 7. Nitra: Filozofická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa 2005, s. 296 – 312. ISBN 80-8050-880-1.
18. Na úvod. In: Syntax a jej vyučovanie. 3. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13.
septembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zost. J. Vaňko. Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa – Filozofická fakulta 2005, s. 7 – 8. ISBN 80-8050-930-1.
19. Encyclopedia of Rusyn History and Culture. [Magocsi, P. R. – Pop, I.: Encyclopedia of Rusyn History
and Culture, University of Toronto Press 2002. 569 s.]. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2005, roč. 53, s. 573
– 574 (rec.).
Redakčná činnosť
Otázky jazykovej kultúry. (Jazyková kultúra a jazyková ekológia). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa –
Filozofická fakulta 2004. 228 s. ISBN 80-8050-772-4 (vedecký redaktor, spoluredaktor Á. Kráľ).
Ref.: Rollerová, A.: Zborník o jazykovej kultúre. – Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 2, s. 103 – 107 (rec.).
Syntax a jej vyučovanie. 3. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na
Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa – Filozofická
fakulta 2005. 202 s. ISBN 80-8050-930-1 (zostavovateľ).
Ref.: Rollerová, A.: – Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 5, s. 305 – 311 (rec.).

455
Juraj Vaňko
Literatúra
Juraj Vaňko. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov
a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 448 – 449. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác J. Vaňka za roky 1996
– 2000). Vaňko, J. In: Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002 (vý-
ber). Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 98 – 99. ISBN 80-
968971-1-X.
Vrlíková, K.: Jubilujúci profesor Juraj Vaňko. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 4, s. 247 – 248.
Súpis prác prof. PhDr. Juraja Vaňka, CSc., za roky 1995 – 2004. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 4, s. 249
– 252.