Elena Smiešková, rod. Částková
408
ELENA SMIEŠKOVÁ, rod. ČÁSTKOVÁ
14. 8. 1919, Záriečie, okr. Púchov – 2. 7. 2006, Bratislava. Študovala v r. 1938 – 1939 na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v r. 1939 – 1942 na Filozofickej
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – nemecký jazyk). 1975
PhDr. Pôsobila v r. 1942 – 1946 na gymnáziu a obchodnej škole v Bratislave (profesorka),
v r. 1951 – 1952 pracovníčka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, v r.
1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazy-
ka Slovenskej akadémie vied a v r. 1967 – 1985 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
v Bratislave (odborná pracovníčka, vedúca odborná pracovníčka, samostatná odborná pra-
covníčka špecialistka, samostatná vedeckotechnická pracovníčka), od r. 1985 na dôchodku.
V r. 1968 – 1971 hospodárka Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. 1979 zaslúžilá
pracovníčka SAV, 1984 Strieborná čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločen-
ských vedách.
Pracovala v oblasti slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológia, lexikografia, naj-
mä frazeológia).

2003

1. Krátky slovník slovenského jazyka. Ved. red. J. Kačala. 4., dopl. a upr. vyd. priprav. J. Kačala,
M. Pisárčiková, M. Považaj. Bratislava: Veda 2003. 988 s. ISBN 80-224-0750-X (spoluautori J. Doruľa,
J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, M. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková,
E. Tibenská, M. Urbančok).
Ref.: Bosák, J.: Nové slová v slovníku. – Rodina a škola, 2003, roč. 51, č. 9, s. 4.
Literatúra
Pisárčiková, M.: Odchod Eleny Smieškovej. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 4, s. 248 – 249.
Považaj, M.: Odišla jazykovedkyňa PhDr. Elena Smiešková. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 4, s. 224 –
226.