Oľga Sabolová, rod. Majcherová
384
OĽGA SABOLOVÁ, rod. MAJCHEROVÁ
Nar. 14. 3. 1945, Prešov. Študovala v r. 1963 – 1968 na Filozofickej fakulte v Prešove
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – dejepis). 1977 PhDr., 1996
CSc., 1999 doc. V r. 1968 – 1989 pôsobila na gymnáziu v Košiciach (profesorka), v r. 1989
– 1996 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešo-
ve Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od r. 1997 Fakulty humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity (odborná asistentka, doc., mim. prof.). V r. 1996 – 1997 lektorka a pred-
nášateľka slovenskej literatúry na Jagelovskej univerzite v Krakove.
Pracuje v oblasti výskumu slovenskej jazykovednej a literárnovednej štylistiky (inter-
pretácie umeleckých textov) a literárnej teórie.

2001

1. Semiotické a kompozičné poznámky k Pankovčínovej próze. In: Kontexty tvorby Václava
Pankovčína. Zborník materiálov z vedeckého seminára, ktorý sa konal 24. mája 2001 v Prešove. Ved. red.
J. Sabol. Prešov: Náuka 2001, s. 8 – 17. ISBN 80-89038-10-7 (spoluautor J. Sabol).
2. Kompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica. In: Studia Academica Slovaca. 30. Prednášky
XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum infor-
matiky a vzdelávania FF UK 2001, s. 260 – 269. ISBN 80-88982-42-1.
3. Niektoré kompozičné osobitosti v Hviezdoslavovej krátkej epike s biblickými motívmi. In: Studia
Philologica. 8. Text a kontext v náboženskej komunikácii. Ed. J. Kesselová. Prešov: Fakulta humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity 2001, s. 133 – 136. ISBN 80-8068-035-3.
4. Ku kompozícii Hviezdoslavovej krátkej epiky. In: Slovakistika v Poľsku. Zborník materiálov z 2.
slovakistickej konferencie (Paralelný poľ. názov.) Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2001, s. 38 – 43.
ISBN 83-87842-76-1.

2002

5. K problematike kontinuálnosti motívu v slovenskej próze (Dobroslav Chrobák – Václav Pankovčín).
In: Studia Academica Slovaca. 31. Prednášky XXXVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red.
J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 208 – 219. ISBN 80-88982-
59-6 (spoluautor J. Sabol).
6. Komparatívny výskum vzťahu kompozície a sémantiky umeleckej prózy. In: Carpatica – Karpatyka.
17. Ukrajinsko-slovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Red. V. V. Veheš. Užhorod: Užhorodskyj
nacionaľnyj universytet 2002, s. 233 – 243.

2003

7. Ikonickosť kompozície. In: Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s me-
dzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc.,
v dňoch 15. – 16. novembra 2001 v Prešove. Ved. red. Z. Stanislavová. Prešov: Náuka 2003, s. 121 – 126. ISBN
80-89038-21-2.
8. Ku kompozícii prózy Ladislava Balleka Kraj za vinicami. In: Studia Academica Slovaca. 32.
Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum
informatiky a vzdelávania FF UK 2003, s. 53 – 62. ISBN 80-88982-14-6.

2004

9. Antropokomponéma ako základný kompozičný prvok v štruktúre prózy. In: Studia Slovaca. Zborník
vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Ved. red. a zost. J. Tatár. Banská Bystrica:
Pedagogická fakulta UMB 2004, s. 157 – 159. ISBN 80-8055-948-1.
10. Materiał, temat, problem, forma jako punkt wyjścia i cel przekładu. In: Wspólne dziedzictwo lite-
rackie. Materiały z konferencji słowacystycznej. Sanok 2004. Ed. T. Królczyk – R. Majerek. Kraków:
Towarzystwo Słowaków w Polsce 2004, s. 25 – 30, 105 – 109. ISBN 83-89707-28-4.

385
Oľga Sabolová, rod. Majcherová
11. Moje začiatky na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. In: 40 rokov
Studia Academica Slovaca. Ed. J. Pekarovičová – E. Vojtechová. Bratislava: Univerzita Komenského 2004, s. 88 – 89.
ISBN 80-223-1982-1.

2005

12. Interpretačné variácie umeleckého textu. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis
Prešoviensis. Monographia. 57. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2005. 315
s. ISBN 80-8068-371-9 (spoluautori F. Ruščák, J. Sabol).
13. Medzi literárnou vedou, lingvistickou štylistikou a semiotikou. In: Język i literatura słowacka w
perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Red.
H. Mieczkowska – B. Suchoń-Chmiel. 1. wyd. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005,
s. 265 – 270. ISBN 83-233-1921-9.
Literatúra
Oľga Sabolová, rod. Majcherová. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia
slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 374 – 376. ISBN 80-224-0719-4 (súpis
prác O. Sabolovej za roky 1996 – 2000).
Sabolová, O. In: Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002
(výber). Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 85. ISBN 80-
968971-1-X.
Findra, J.: Jubileum Oľgy Sabolovej. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 1 – 2, s. 105 – 107.
Hajdučeková, I.: Keď učiteľstvo je poslaním a veda jeho naplnením. K životnému jubileu doc. PhDr. Oľgy
Sabolovej, CSc. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, roč. 51, č. 7 – 8, s. 254 – 256.
Ruščák, F.: K životnému jubileu doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc. In: Prešovská univerzita, periodikum aka-
demickej obce Prešovskej univerzity 2005, roč. 9, č. 4, s. 12.
Petrík, V.: Jubilantka Oľga Sabolová. In: Slovenská literatúra (Revue pre literárnu vedu), 2005, roč. 52, č. 6,
s. 445. Sabolová Oľga, doc. PhDr. CSc. In: Who is Who v Slovenskej republike. 4. vyd. Zug (Švajčiarsko): Who is
Who Verlag 2007, s. 765. ISBN 3-7290-0067-4 (heslo).