325
Oľga Orgoňová, rod. Romanová
OĽGA ORGOŇOVÁ, rod. ROMANOVÁ
Nar. 22. 4. 1962, Bratislava. Študovala v r. 1981 – 1986 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – francúzsky jazyk). 1986 PhDr., 1998 CSc.,
2004 doc. Od r. 1986 pôsobí na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (asistentka, odborná asistentka, docentka), od r. 2007 vedúca kated-
ry. V rokoch 1998 – 2001 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Michel
de Montaigne Bordeaux III vo Francúzsku. Od roku 2005 je členkou odborovej komisie dok-
torandského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch všeobecná
jazykoveda a slovenský jazyk a literatúra.
Pracuje v oblasti súčasnej spisovnej slovenčiny (najmä lexikológie a štylistiky), lingvo-
kulturológie a výskumu francúzsko-slovenských jazykových vzťahov.
a) Doplnok k bibliografii za roky 1996 – 2000

2000

1. O využívaní učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka vo Francúzsku. In:
Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2000/2001, roč. 47, č. 3 – 4, s. 104 – 111.
b) Bibliografia za roky 2001 – 2005

2001

2. Dejiny štylistiky. [Karabétian, É.: Histoire des stylistiques. Paris, Armand Collin 2000. 252 s.] In:
Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 2, s. 134 – 139 (rec.).

2002

3. Slovensko-francúzske jazykové vzťahy. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 137 s. IS-
BN 80-223-1799-3.
4. Recepcia niektorých slovakistických učebných materiálov vo francúzskom kultúrnom prostredí. In:
Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 30. – 31. august 2000.
Ed. J. Pekarovičová. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 255 – 263. ISBN
80-88982-60-X.
5. Nad novšími prekladmi slovenskej prózy do francúzštiny. In: Studia Academica Slovaca. 31. Prednášky
XXXVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky
a vzdelávania FF UK 2002, s. 168 – 177. ISBN 80-88982-59-6.
6. Gallicizmy v slovackom jazyke. In: Projektirovanjije innovacionnych processov v sociokuľturnoj i obra-
zovateľnoj sferach. Materialy 4. Meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii. Soči: RIO SGUIKD 2002, s. 76
– 77. ISBN 5-88702-084-9.

2003

7. Problémy sémantiky – osobitne polysémie – vo svetle prác G. Kleibera z 90. rokov XX.storočia. In:
Philologica. 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita
Komenského 2003, s. 21 – 27. ISBN 80-223-1813-2.
8. K sémantickej a axiologickej stránke nových internacionalizmov na pozadí interkultúrnej konfron-
tácie. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. Praha 16. – 18. června 2003.
Zost. Z. Tichá – A. Rangelova. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2003, s. 193 – 204.
ISBN 80-86496-11-2.

Oľga Orgoňová, rod. Romanová
326

2004

9. Jazyk slovenskej tlačenej reklamy: od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie. In: Aktuální slo-
vakistika. Zborník z česko-slovenského slovakistického seminára. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 147-
168. ISBN 80-210-3592-7.

2005

10. Neologizmy z interkultúrneho aspektu. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspev-
kov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 258 – 267. ISBN 80-223-
2023-4. 11. Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňovania do systému slovenčiny. In: Studia
Academica Slovaca. 34. Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech.
Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2005, s. 65 – 102. ISBN 80-88982-95-2 (spolu-
autorka J. Bakošová).
12. Jazykové variácie súčasného reklamného textu: teória a sociolingvistický prieskum. Česká a slo-
venská slavistika na počátku 21. století. Brno: Masarykova univerzita 2005, s. 171 – 188. ISBN 80-210-3898-5
(spoluautorka V. Malíková).
13. Inšpirácie z novej slovenskej lingvistiky pre slovakistov v Poľsku. In: Spotkanie Słowacystów Polskich.
3. Katowicze: Uniwersytet Śłąszki 2005, s. 25 – 33. ISBN 83-226-1488-8 (rec.).
14. Dôstojná knižná transpozícia derivatologického odkazu profesora Furdíka. [Furdík, J.: Slovenská slovo-
tvorba. (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. 1. vyd. Prešov, Náuka 2004. 200 s.]. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70,
č. 1 – 2, s. 78 – 85 (rec.).
15. Textová stránka slovenskej reklamy. 1. časť. In: Hlas ľudu, príloha Obzory, 2005, roč. 62, č. 44, s. 2 – 3.
– Tamže: Textová stránka slovenskej reklamy. 2. časť (č. 48, s. 4 – 5).
Spolupráca
Encyclopaedia Beliana. 4. zv. Eh – Gala. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda
2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6 (konzultantka).
Prekladateľská činnosť
Zajac, P. – Mešková, E.: Marian Meško. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2005. 147 s. ISBN 80-7165-
536-8 (spoluprekladateľka A. Bohunická).
Literatúra
Oľga Orgoňová, rod. Romanová. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia
slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 269. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác
O. Orgoňovej za roky 1997 – 1999).