Ábel Kráľ
214
ÁBEL KRÁĽ
Nar. 17. 8. 1932, Nová Baňa, okr. Žarnovica. Študoval v r. 1953 – 1954 na Filozofickej fa-
kulte Slovenskej univerzity a v r. 1954 – 1955 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1966 PhDr., 1968 CSc., 1975 doc., 1981 DrSc.,
prof. V r. 1958 – 1982 pracovník Kabinetu fonetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník), v r. 1971
– 1982 vedúci kabinetu, v r. 1982 – 1989 pracovník oddelenia fonetiky a všeobecnej jazykovedy
Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samo-
statný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), vedúci oddelenia, súčasne pôsobil ako
pedagogický pracovník fakulty, v r. 1989 – 1990 pracovník Ústavu kybernetiky Slovenskej aka-
démie vied (vedúci vedecký pracovník, v r. 1990 – 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia
Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, v r. 1993 – 1998 veľvyslanec Slovenskej republi-
ky vo Švajčiarskej konfederácii, od r. 1998 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry
Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v r. 1998 – 2001 vedúci ka-
tedry. V r. 1965 – 1968 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom,
NSR, v r. 1969 – 1971 študijný pobyt v Ústave fonetiky a komunikácie univerzity v Bonne,
NSR, v r. 1983 – 1984 študijný pobyt v Ústave fonetiky univerzity v Kolíne nad Rýnom, NSR.
V r. 1978 – 1983 pôsobil externe na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1967 člen ortoepickej
komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V r. 1980 – 1984 člen komisie pre obhajoby
doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, od r. 1985 predseda
komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykove-
da. Od r. 1987 člen komisie pre starostlivosť o javiskovú reč pri Zväze slovenských dramatic-
kých umelcov, od r. 1999 člen Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR.
Pracuje v oblasti všeobecnej jazykovedy, fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie.
2001
1. Intonácia oznamovacej vety. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 5, s. 257 – 277.
Ref.: 1. Čertíková, H.: Vetná intonácia v Slovenskom rozhlase. – Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 74 – 77.
– 2. Ondrejovič, S.: Intonácia slovenskej vety a médiá. – Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 77 – 81. – 3. Ondrejovič,
S.: Ešte k diskusii o intonácii slovenskej vety. – Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 152 – 153.
2. Východiská jazykovej kultúry. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 1, s. 6 – 18.
3. List poslancom NR SR. In: Kultúra, 2001, roč. 4, č. 4, s. 1, 6.

2002

4. Z problematiky ortoepie, prednesu a interpretácie v Slovenskom rozhlase. In: Ortoepia, prednes
a interpretácia v Slovenskom rozhlase. Zborník z 2. jazykovej konferencie Slovenského rozhlasu. [Bratislava,
Slovenský rozhlas] 2002, s. 22 – 44.

2003

5. Zvuková kultúra slovenčiny. Poznámky k poznámkam o štúdii Intonácia oznamovacej vety. In:
Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 150 – 151.
6. Deformácia intonácie slovenskej vety. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2003, 4 +
119, č. 4, s. 79 – 84.

2004

7. Stav jazykovej kultúry v slovenčiny (na príklade neutrálnej oznamovacej vety). In: Otázky jazyko-
vej kultúry. (Jazyková kultúra a jazyková ekológia). Ved. red. Á. Kráľ – J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa – Filozofická fakulta 2004, s. 15 – 45. ISBN 80-8050-772-4.

215
Ábel Kráľ
8. O jazykovej kultúre a prednese v rozhlase. In: Otázky jazykovej kultúry. (Jazyková kultúra a jazy-
ková ekológia). Ved. red. Á. Kráľ – J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa – Filozofická fakulta 2004,
s. 47 – 76. ISBN 80-8050-772-4.
9. Z problematiky slovenskej ortoepie a ortografie – o reforme slovenského pravopisu. In: Slovenská
reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 293 – 301.
10. Je ešte potrebná starostlivosť o kultúru reči? In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 3, s. 129 – 137.
11. Na úvod. In: Otázky jazykovej kultúry. (Jazyková kultúra a jazyková ekológia). Ved. red. Á. Kráľ –
J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa – Filozofická fakulta 2004, s. 9 – 13. ISBN 80-8050-772-4.

2005

12. Pravidla slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin: Matica slovenská 2005.
424 s. ISBN 80-7090-790-8.
13. Slovensko v duchovnej kríze. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2005, roč. 18, č. 3 – 4, s. 14. – Tamže:
Slovenské cunami (č. 9 – 10, s. 10). – Nedobytný hrad (č. 13 – 14, s. 10). – Dvojakosť človeka a jazyka (č. 17 – 18,
s. 5). – V akej krajine žije Béla Bugár (č. 25 – 26, s. 11). – Slovenská politika – budúcnosť Slovenska (č. 37 – 38, s. 5).
– Bratislava nechce byť na Slovensku (č. 39 – 40, s. 11).
Redakčná činnosť
Otázky jazykovej kultúry. (Jazyková kultúra a jazyková ekológia). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa –
Filozofická fakulta 2004. 228 s. ISBN 80-8050-772-4 (vedecký redaktor, spoluredaktor J. Vaňko).
Ref.: Rollerová, A.: Zborník o jazykovej kultúre. – Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 2, s. 103 – 107.
Literatúra
Glovňová, S. – Olšiak, M.: K sedemdesiatke profesora Ábela Kráľa. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 6,
s. 358 – 360.
Jubilant Ábel Kráľ. In: Náš čas, 2002, roč. 6, č. 6, s. 2 (spoluautorka S. Glovňová).
Súpis prác Ábela Kráľa za roky 1992 – 2001. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 139 – 141.
Ábel Kráľ. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov
a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 204 – 205. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác Á. Kráľa za roky
1996 – 2000).