Renáta Kamenárová, rod. Mračníková
188
RENÁTA KAMENÁROVÁ, rod. MRAČNÍKOVÁ
Nar. 21. 7. 1979, Žilina. V rokoch 1997 – 2002 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave odbor slovenčina – história. V roku 2005 ukončila interné dokto-
randské štúdium na Katedre slovenského jazyka FiF UK. Absolvovala študijné pobyty na
univerzitách v Poľsku a v Nemecku (Univerzita Marie Curie-Skłodowskej v Lubline, 2000 /
2001; Univerzita v Lipsku 2003 / 2004; Univerzita v Regensburgu, 2004). V roku 2006 obhá-
jila dizertačnú prácu Vývin slovenskej substantívnej deklinácie v západoslovanskom makro-
areáli. Od roku 2006 pracuje na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave ako odborná asistentka a vedie povinné i voliteľné semináre predo-
všetkým z historickej a porovnávacej jazykovedy (vývin slovenského jazyka, dialektológia,
dejiny spisovnej slovenčiny, čeština a slovenčina, slavistika). Participuje na medzinárodnom
projekte Slovanský jazykový atlas (OLA) a je spoluautorkou dištančného vzdelávacieho kurzu
Slovenčina ako cudzí jazyk.

2003

1. Pleskalová, J.: Stará čeština pro nefilology. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2001. 149 s.
In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 81 – 82 (rec.).

2004

2. Historický slovník slovenského jazyka ako prameň ďalšieho štúdia slovanských jazykov.
Problematika rekonštrukcie sémantického obsahu slov prevzatých do predspisovnej slovenčiny na príklade
polonizmov. In: BraSlav. 2. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003. Ed. P. Žigo – Ľ. Matejko. Bratislava:
Kartprint 2004, s. 167 – 171. ISBN 80-88870-39-9.
3. Historický slovník slovenského jazyka – prameň ďalšieho štúdia slovanských jazykov (Problematika
genetickej charakteristiky slov prevzatých do predspisovnej slovenčiny na príklade polonizmov). In: Slovenská
reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 271 – 282.
4. Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Beiträge
zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen. Dresden, 25. – 28. Oktober 2000. Hrsg.
K. Gutschmidt. Dresden, Thelem 2002. 222 s. In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 53 – 57 (rec.).
5. Žigo, P. a kol.: Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava, Academic Electronic Press
2004. 354 s. In: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 2004, roč. 50, č. 2, s. 14 (rec.).
6. XIV. letná škola lužickej srbčiny v Budyšíne 26. 07. – 13. 08. 2004. In: Slavica Slovaca, 2004, roč. 39,
č. 2, s. 182 – 183.

2005

7. Vývinové tendencie deklinácie maskulín tvrdej paradigmy v západoslovenskom makroareáli. In:
BraSlav. 3. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004. Ed. P. Žigo. Bratislava: Kartprint 2005, s. 46 – 50.
ISBN 80-88870-52-6.
8. Jazyková kompetencia českých študentov v slovenskom jazyku. In: Individuálny a spoločenský
bilingvizmus. Zborník príspevkov z II. medzinárodného kolokvia o bilingvizme konaného 10. a 11. júna 2004
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Red. J. Štefánik. 1. vyd. Bratislava: Univerzita
Komenského 2005, s. 67 – 71, angl. res. s. 71. ISBN 80-223-2110-9 (spoluautorka M. Palcútová).
9. Polonizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka. In: Varia. 12. Zborník materiálov z XII.
kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 208 – 216. ISBN 80-89037-04-6.
10. Slovensko-lužickosrbské kultúrne kontakty. In: Praha a Lužičtí Srbové. Medzinárodná vedecká
konferencia, Praha, 25. – 26. novembra 2004. Praha: Masarykův ústav Akademie věd České republiky 2005,
s. 257 – 265. ISBN 80-86495-28-0.

189
Renáta Kamenárová, rod. Mračníková
11. Katedra slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Správa
o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pracoviska v rokoch 2003/2004. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 5,
s. 296 – 302.