Katarína Habovštiaková, rod. Kucháriková
128
KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, rod. KUCHÁRIKOVÁ
Nar. 18. 5. 1929, Jasovský Podzámok, teraz časť obce Jasov, okr. Košice-okolie. Študovala
v r. 1947 – 1951 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk
– ruský jazyk – francúzsky jazyk), v letnom semestri študovala r. 1947/48 na Štátnej univerzite
v Belehrade (srbochorvátsky jazyk – ruský jazyk). 1952 PhDr., 1962 CSc., 1975 doc. V r. 1951
– 1953 pracovníčka Štátneho nakladateľstva (terajšieho Slovenského pedagogického naklada-
teľstva) v Bratislave (redaktorka), v r. 1953 – 1966 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka
SAV v Bratislave, v r. 1967 – 1974 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratisla-
ve (odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka), v r. 1974
– 1987 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre (od-
borná asistentka, docentka), v šk. roku 1976 – 1977 prednášala ako mimoriadna profesorka
na Štátnej univerzite vo Viedni slavistiku a slovenský jazyk. Spolupracovala so Slovenským
rozhlasom, so Slovenskou televíziou a inými masmédiami. Od r. 1987 je na dôchodku.
Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, slavistiky, dialektológie, lexikografie, ono-
mastiky a jazykovej kultúry. Po r. 1990 sa venovala aj literárnej tvorbe.
a) Doplnok k bibliografii za roky 1986 – 1995

1992

1. Slovenský jazyk pre štúdium učiteľstva I. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďar-
ským. 2. preprac. a rozšír. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta 1992. 203 s. (spoluautor T. Žilka a kol.)
b) Doplnky k bibliografii za roky 1996 – 2000

1997

2. Ľudová meteorológia. In: Verdet, J. P.: Nebo, poriadok a chaos. Bratislava: Slovart 1997, s. 176 –
183. ISBN 80-7145-176-2.

2000

3. Na pomoc slovenčinárom i neslovenčinárom. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2000/2001, roč. 47,
č. 1 – 2, s. 55 – 57.
c) Bibliografia za roky 2001 – 2005

2001

4. Etické aspekty v slovenskej frazeológii. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Materiály z konfe-
rencie Intersemiotický aspekt frazeológie konanej v Nitre dňa 7. – 8. decembra 1999. Zost. E. Krošláková –
Ľ. Kralčák. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2001, s. 49 – 55, angl. res. s. 55. ISBN 80-8050-
407-5. 5. História našich priezvisk. In: Historická revue, 2001, roč. 12, č. 5, s. 1 a 33.
6. O pôvode niektorých názvov vecí. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 5, s. 314. – Tamže: Krútňava a vír
(č. 5, s. 317).
7. Poznajme vývin slovnej zásoby slovenčiny. [Historický slovník slovenského jazyka. 5. R-rab, Š-švrkotať.
Ved. red. M. Majtán. Bratislava, Veda 2000. 690 s.]. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2000/2001, roč. 47, č. 5
– 6, s. 191 – 192 (rec.).

129
Katarína Habovštiaková, rod. Kucháriková
8. Príručka pre maturantov zo slovenčiny. [Lorencová, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ.: Maturujem zo
slovenčiny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2000. 160 s.]. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole,
2000/2001, roč. 47, č. 7 – 8, s. 252 – 253 (rec.).
9. Vyšlo významné dielo slovenských jazykovedcov. [Historický slovník slovenského jazyka V. Veda,
Bratislava 2000] In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 6, s. 10 (rec.).
10. Z múdrosti predkov. Tvoja reč... In: Život, 2001, roč. 57, č. 27, s. 61. – Tamže: Dobré meno je nadovšet-
ko (č. 28, s. 61). – Je múdry ako Šalamún (č. 29, s. 61). – Tie ľudské jazyky... (č. 30, s. 61). – Kto nepracuje... (č. 31,
s. 61). – Práca odkladaná... (č. 32, s. 64). – Kto sa povyšuje, bude ponížený (č. 33, s. 61). Keď sova v noci húka (č. 34,
s. 61). – Hnev je zlý radca... (č. 35, s. 59). – Najskôr preskoč, potom hvízdaj! (č. 36, s. 59). – Má jazyk ako britvu (č.
37, s. 59). – Je ako kus chleba (č. 38, s. 73). Margita sype muchy za humná (č. 39, s. 61). – Málo máš jesť a piť (č. 40,
s. 61). – Prázdna hlava (č. 41, s. 73). – Rozum s vekom rastie (č. 42, s. 69). – Babka k babce (č. 43, s. 61). – Všade
dobre, doma najlepšie (č. 45, s. 73).
11. Slovo o chlebe. In: Zrno. Kresťanský týždenník pre mladých duchom, 2001, roč. 12, č. 31, s. 2. – Tamže:
Slovo o vďake a nevďaku (č. 32, s. 2). – Kameň úrazu (č. 33, s. 2).
12. Lazar/Lazár; Xantipa/xantipa; Sodoma a Gomora/sodoma a gomora. In: Národná osveta, 2001, roč. 11,
č. 1, s. 27. – Tamže: Ľudia a zvieratá. Zvierací svet vo frazeológii (č. 2, 3, s. 27). – Sánkovať sa, lyžovať (sa), korču-
ľovať (sa). Čo sa pokladá za korektné (č. 4, s. 28). – Jemné rozdiely v používaní slov. Slovotvorné synonymá a hlás-
kové varianty (č. 5, s. 28). – Synonymické dvojice alebo aj vety. Slová cudzieho pôvodu a ich slovanské ekvivalenty
(č. 6, s. 28). – Z ľudovej meteorológie. Obraz roka v pranostikách (č. 7, s. 28). Z ľudovej meteorológie. Pranostiky
o daždi (č. 8, s. 28). – Z ľudovej meteorológie. Predpovede o úrode (č. 9, s. 28). – Z ľudovej meteorológie. O vetristom
počasí (č. 10, s. 28). – Z ľudovej meteorológie. O počasí okolo Veľkej noci (č. 11, s. 28). – Z ľudovej meteorológie.
Búrky v pranostikách (č. 12, s. 28). – Lexikálna diferencovanosť v nárečiach. Slovná zásoba spisovného jazyka vo
vzťahu k slovnej zásobe slovenských nárečí (č. 13 – 14, s. 59). – Aké bude počasie? Slovenské pranostiky o počasí (č.
15, s. 31). – Symbol základnej obživy. Chlieb v antickej a slovenskej frazeológii (č. 16, s. 27). – Láska. Ľudová fraze-
ológia o ľúbosti (č. 17, s. 27). – Vianoce – Ježiško – Betlehem v názvoch a slovných spojeniach (č. 18, s. 27). –
Vianoce v pranostikách (č. 18, s. 29).
13. Veľkonočné ozveny vo frazeológii. In: Pútnik svätovojtešský 2002. Kalendár na rok 2002. 130. Zost.
M. Vyskočová – S. Ondica. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 2001, s. 72 – 73. ISBN 80-7162-366-0.
14. Rok v pranostikách. In: Národný kalendár 2002. Zost. J. Bobák – Š. Haviar. Martin: Vydavateľstvo
Matice slovenskej 2001, s. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18, 20, 22, 24, 26. ISBN 80-7090-621-9.

2002

15. Biblické postavy a udalosti v slovenskej frazeológii. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská
náboženská tvorba 15. – 19. storočia. Ed. J. Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 369 – 373.
ISBN 80-967722-7-9.
16. O vzťahu slovenskej frazeológie k nárečiam a ľudu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2001/
2002, roč. 48, č. 7 – 8, s. 199 – 203 (spoluautor A. Habovštiak).
17. História v názvoch ulíc. In: Historická revue, 2002, roč. 13, č. 2, s. 35.
18. Pôvod našich mien. In: Historická revue, 2002, roč. 13, č. 1, s. 5 (mená: Tatiana, Erika, Erik, Blažej,
Veronika, Agáta, Dorota, Vanda, Zoja, Zdenko, Gabriela, Dezider, Perla, Valentín, Pravoslav, Ida, Miloslava,
Jaromír, Vlasta, Lívia, Eleonóra, Etela, Roman, Romana, Matej, Frederik, Frederika, Viktor, Alexander, Zlatica).
– Tamže: Pôvod našich mien (č. 2, s. 5). (Mená: Albín, Bohumil, Bohumila, Kazimír, Fridrich, Radoslav,
Radoslava, Tomáš, Alan, Alana, Františka, Branislav, Bruno, Angela, Angelika, Gregor, Vlastimil, Matilda,
Svetlana, Boleslav, Ľubica, Eduard, Jozef, Víťazoslav, Blahoslav, Beňadik, Adrian, Gabriel, Emanuel, Alena,
Soňa, Miroslav, Vieroslava). – Pôvod našich mien (č. 3, s. 13). (Mená: Hugo, Zita, Richard, Izidor, Miroslav,
Irena, Zoltán, Albert, Milena, Igor, Július, Estera, Aleš, Justína, Justín, Fedor, Dana, Danica, Rudolf, Valér, Jela,
Marcel, Ervín, Slavomír, Vojtech, Juraj, Marek, Jaroslava, Jaroslav, Jarmila, Lea, Anastázia). – Pôvod našich
mien (č. 4, s. 7). (Mená: 1. mája – Sviatok práce, Žigmund, Galina, Florián, Lesana, Lesia, Hermína, Monika, 8.
mája – Deň víťazstva nad fašizmom, Roland, Viktória, Blažena, Pankrác, Servác, Bonifác, Žofia, Svetozár, Gizela,
Viola, Gertrúda, Bernard, Zina, Júlia, Juliana, Želmíra, Ela, Urban, Dušan, Iveta, Viliam, Vilma, Ferdinand,
Petronela (st. Petronella), Petra, Petrana). – Pôvod našich mien (č. 5, s. 5). (Mená: Žaneta, Xénia, Karolína,
Lenka, Laura, Norbert, Róbert, Medard, Stanislava, Margaréta, Dobroslava, Zlatko, Anton, Vasil, Vít, Blanka,
Adolf, Vratislav, Alfréd, Valéria, Alojz, Paulína, Sidónia, Ján, Tadeáš, Adriana, Ladislav, Beata, Peter – Pavol,
Pavel, Petra, Melánia). – Pôvod našich mien (č. 6 – 7, s. 17). (Mená: Diana, Berta, Miloslav, Prokop, Cyril a Me-
tod, Patrik, Patrícia, Oliver, Ivan, Lujza, Amália, Milota, Nina, Margita, Kamil, Henrich, Drahomír, Bohuslav,
Kamila, Dušana, Iľja, Eliáš, Daniel, Magdaléna, Oľga, Vladimír, Jakub, Anna, Hana, Božena, Gorazd, Krištof,

Katarína Habovštiaková, rod. Kucháriková
130
Marta, Libuša, Ignác, Božidara, Gustáv, Jerguš, Dominik, Dominika, Hortenzia, Jozefína, Štefánia, Oskar,
Ľubomíra, Vavrinec, Zuzana, Darina, Ľubomír, Mojmír, Marcela, Leonard, Milica, Elena/Helena, Lýdia, Anabela,
Jana, Tichomír, Filip, Bartolomej, Ľudovít, Samuel, Silvia, Augustín, Nikola, Nikolaj, Ružena, Nora). – Pôvod
našich mien (č. 8 – 9, s. 9). (Mená: Drahoslava, Linda, Belo, Rozália, Regina, Alica, Mariana, Miriama, Martina,
Oleg, Bystrík, Mária, Ctibor, Ľubomil, Jolana, Ľudmila, Olympia, Eugénia, Konštantín, Ľuboslav, Ľuboslava,
Matúš, Móric, Zdenka, Ľuboš, Ľubor, Vladislav, Edita, Cyprián, Václav, Michal, Michaela, Jarolím, Arnold,
Levoslav, Stela, František, Viera, Natália, Eliška, Brigita, Dionýz, Slavomíra, Valentína, Maximilián, Koloman,
Boris, Terézia, Vladimíra, Hedviga, Lukáš, Kristián, Vendelín, Uršuľa, Sergej, Alojzia, Kvetoslava, Aurel, Demeter,
Sabína, Dobromila, Klára, Šimon, Šimona, Aurélia). – Pôvod našich mien (č. 10, s. 33). (Mená: Denis, Denisa, 2.
novembra – Pamiatka zosnulých, Hubert, Karol, Imrich, Renáta, René, Bohumír, Teodor, Tibor, Martin,
Svätopluk, Stanislav, Irma, Leopold, Agnesa, Klaudia, Eugen, Alžbeta, Félix, Elvíra, Cecília, Klement, Emília,
Katarína, Kornel, Milan, Henrieta, Vratko, Andrej, Ondrej).
19. Začať – počať (nie započať). In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 4, s. 254. – Tamže: Aké sú ceny tovaru?
(č. 5, s. 313). – Europanizovať či europeizovať? (č. 5, s. 315 – 316). – Poznáte slovo blanár? (č. 5, s. 318 – 319).
20. Sviatky panny Márie v pranostikách. In: Pútnik svätovojtešský 2003. Kalendár na rok 2003. 131. Zost.
M. Vyskočová – S. Ondica. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 2002, s. 73 – 75. ISBN 80-7162-404-7.
21. „Otec a vodca, náčelník literárny...“ In: Národný kalendár 2003. Zost. J. Bobák – Š. Haviar. Martin: Ma-
tica slovenská 2002, s. 80 – 81. ISBN 80-7090-661-8.

2003

22. Úsilie o jazykovú kultúru v minulosti a dnes. In: Studia Academica Slovaca. 32. Prednášky XX-
XIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky
a vzdelávania FF UK 2003, s. 143 – 155. ISBN 80-88982-14-6.
23. Písmo ako dar. In: Historická revue, 2003, roč. 14, č. 2, s. 8 – 9.
24. Biblické postavy v slovenskej frazeológii. In: Historická revue, 2003, roč. 14, č. 2, s.3, obálka.
25. Úvodom. In: Krošláková, E.: Kapitoly z frazeológie a veľkomoravskej problematiky. Výber z prác. Ed.
M. Žilková. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta 2003, s. 7 – 8. ISBN 80-8050-
652-3. 26. Obeť a obeta. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 1, s. 59.
27. Starozákonné postavy a udalosti v slovenskej frazeológii. In: Pútnik svätovojtešský 2004. Kalendár na
rok 2004. 132. Zost. M. Vyskočová – S. Ondica. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 2003, s. 82 – 84. ISBN 80-7162-366-0.
28. Nový kľúč k cudzím slovám. [Ivanová-Šalingová, M. – Šaling, S. – Maníková, Z.: Veľký slovník cudzích
slov. 3. revid. a dopl. vyd. Prešov, Samo 2003. 1375 s.]. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2003/2004, roč. 50,
č. 7 – 8, s. 244 – 246 (rec.).
29. Úsilie o jazykovú kultúru. In: Literárny týždenník, 2003, roč. 16, č. 16, s. 5. – Tamže: Prvé výzvy a podnety
(č. 19, s. 4).

2004

30. Ozveny dávnych čias v jazyku. (Ísť do Canossy. Objaviť Ameriku. Bartolomejská noc. Noc dlhých
nožov. Turecké hospodárstvo. Psí tridsiatok). In: Historická revue, 2004, roč. 15, č. 10, s. 7. – Tamže: Ozveny
dávnych čias v jazyku. (Mať na rováši. Vystaviť na pranier. Cesta vyložená dukátmi. Funt šťastia, cent alebo lót
rozumu) (č. 11, s. 15).
31. Nový kľúč k cudzím slovám. [Ivanová-Šalingová, M. – Šaling, S. – Maníková, Z.: Veľký slovník cudzích
slov. 3. revid. a dopl. vyd. Prešov, Samo 2003. 1375 s.]. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, č. 3, s. 14 (rec.).
32. Sme dvojhlavá rodina: hovoríme s jazykovedkyňou Katarínou Habovštiakovou. In: Literárny (dvoj)týž-
denník, 2004, roč. 17, č. 20 – 21, s. 9 (rozhovor s G. Gotthardovou). – Tamže: Chlap a baba v jazyku a vo frazeológii
(č. 20 – 21, s. 9).
33. Nezvyčajní manželia spojení tvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí
jeho manželka Katarína Habovštiaková. In: Knižná revue, 2004, roč. 14, č. 13, s. 12 (zhováral sa M. Gonda).
34. Ktoviebohvie čertvie. O adverbializácii a univerbizácii viacslovných frazeologických spojení. In: Ná-
rodná osveta, 2004, roč. 14, č. 1 – 2, s. 53. – Tamže: Slovensko, Maďarsko Čechy/Česko, Uhry/Uhorsko. O názvoch
krajín. (č. 3, s. 25). – Oči/oko v slovenskej frazeológii. Vzťah slovenských a maďarských frazém. (č. 4, s. 25). – Zelenať
sa/zelenieť sazelenieť; zelený (m.). O slovesách a substantivizovaných adjektívach. (č. 5, s. 25). – O niektorých tvaroch
v skloňovaní podstatných mien. Chybné tvary a prípustné dvojtvary vo flexii substantív (č. 6, s. 29). – Po veľkom smiechu
obyčajne nasleduje plač. Radosť a žiaľ v jazyku a vo frazeológii. (č. 7, s. 25). – Európa, európsky, euro. . V ostatnom
čase veľmi frekventované slová. (č. 8, s. 25). – Jazyková kultúra hovoriacich. O správnej výslovnosti domácich a cudzích
slov. (č. 9, s. 33). – Prirodzená adaptácia. Proces zdomácňovania slov cudzieho pôvodu (č. 10, s. 25). – Chybné a správne

131
Katarína Habovštiaková, rod. Kucháriková
tvary. Dvojtvary v 2. páde jednotného čísla podstatných mien mužského rodu (č. 11, s. 25). – Kupujeme osminu, osminku
masla. . – Ako sa správne používajú substantíva číslovkového pôvodu. (č. 12, s. 27).
35. Vyhýbajme sa nepotrebným bohemizmom. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, 2004,
roč. 47, č. 3, s. 11. – Tamže: Príď, ale nefajč/nefajči (č. 4, s. 11). – O miestnom význame predložiek v a na (č. 7, s. 11)
– Vokalizované podoby predložiek (č. 8, s. 11) – O používaní predložky proti (č. 10, s. 11) – O používaní základných
a skupinových čísloviek (č. 11, s. 11) – O predložkách cez, za, počas (pod) (č. 12, s. 11) – Vďaka a kvôli (č. 14, s. 11)
– O väzbách niektorých slovies (č. 16, s. 11) – Hrať na klavíri, hrať tenis (č. 17, s. 11) – Fajčiť zakázané/fajčenie
zakázané (č. 19, s. 11) – Pre (niečo), následkom (niečoho), v dôsledku (niečoho) (č. 20, s. 11) – Chodiť (ísť) na huby,
na maliny, ale ísť po chlieb (č. 21, s. 11) – Vykanie a onikanie (č. 23, s. 11) – O výslovnosti a pravopise hlások h/ch
(č. 24, s. 11) – Znelostná asimilácia (č. 25, s. 11) – Tvorenie nedokonavých slovies (č. 26, s. 11) – Modálne slovesá
(č. 28, s. 11) – Sponové slovesá (č. 29, s. 11) – Spojenie predložiek so zámenami (na neho, naň/naňho) (č. 30, s. 11)
– Väzby a význam slovesa veriť (č. 32, s. 11) – Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu (č. 33, s. 11) – Bidlo
a bydlo (č. 34, s. 11) – Vyslovujeme ď, ť, ň, či d, t, n (č. 36, s. 11) – Osa, osy – os, osi (č. 37, s. 11) – Jednotka, dvojka,
trojka (č. 38, s. 11) – Zmena v zákone o rytmickom krátení (č. 39, s. 11) – Rozdiely medzi S a M v písaní veľkých
a malých písmen (č. 41, s. 11) – Poliklinika/polyhistor, diskvalifikovať/dysfunkcia, rytmus/algoritmus (č.42, s. 11)
– Od slovesa k častici (č. 43, s. 11) – Bicykel, bicyklovať sa, bicyklista (č. 45, s. 11) – Dres, drez (č. 46, s. 11) – Kto,
kde (č. 47, s. 11) – Pravopisné a iné zmeny v názvoch ulíc (č. 48, s. 11) – Kamenný ale drevený (č. 49, s. 11) – Čiarka
pred spojkou a v súvetiach (č. 50, s. 11) – O pravopisnej úprave prísloviek (č. 51, s. 11).

2005

36. Matka Príroda a priezviská ľudí. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2005, roč. 18, č. 23 – 24, s. 10 – 11.
37. Reklama a jazyková kultúra. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 3, s. 190 – 191. – Tamže: Poznáte slovo
ingrediencia? (č. 5, s. 320).
38. Pôvod, význam a väzby. Významové rozdiely medzi slovami rádrehoľa; mních rehoľník. In: Národná
osveta, 2005, roč. 15, č. 1, s. 25. – Tamže: Staré a nové pozdravy. Pozdravy v spisovnej slovenčine a v nárečiach. (č. 2,
s. 25). – O kladnom a zápornom hodnotení sveta okolo nás. Obrazné, metaforické, frazeologické hodnotenia človeka
a jeho konania (č. 3, s. 25). Bahniatka. Spisovný názov a nárečové pomenovania (č. 4, s. 25). – Matka a macocha.
O frazeológii a pôvode slov (č. 5, s. 25). – Jazyková transformácia. Proces zdomácňovania slov cudzieho pôvodu (č. 6,
s. 25). – Rešpektovať úzus. Názvy farieb v slovenčine a v maďarčine (č. 7, s. 25). – Pranostiky s formálneho a obsaho-
vého hľadiska (č. 8, s. 25). – Krstné mená v pranostikách (č. 9, s. 33). – Ruka vo frazeológii. Porovnanie ustálených
frazeologických slovných spojení ( č. 10, s. 29). Krkhrdlošija. Súvis blízkoznačných slov a frazeologické zvraty
viažuce sa na ne (č 11, s. 25). – Nie je huba ako huba. Frazémový vejár (č. 12, s. 27).
39. Jazykové okienko. Zima, zimný. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, 2005, roč. 48, č. 1,
s. 11. – Tamže: Modro-zelené a modrozelené šaty (č. 2, s. 11) – Zmeny v spoločnosti a v slovnej zásobe (č. 6, s. 11)
Orechy a oriešky (č. 7, s. 11) – Metelica, fujavica, záveje (č. 9, s. 11) – Sneh – snehový, snehuliak – snehule (č. 10, s. 11)
Okuliare (č. 11, s. 11) – Bahniatka (č. 12, s. 11) – Jednať sa – jednať, jednanie (č. 14, s. 11) – Jar – jarný – jarovať
(č. 15, s. 11) – Les – hora a ihličnaté stromy (č. 16, s. 11) – Materský – materinský – rodný (č. 18, s. 11) – Ovocné stromy,
kry a ich plody (č. 19, s. 11) – Hotel – motel – botel (č. 20, s. 11) – Reďkev, reďkvička – mrkva (č. 22, s. 11) – Ako človek
využíva názvy z ríše zvierat (č. 23, s. 11) – Láskavá slovenčina (č. 24, s. 11) – Listnaté stromy (s. 25, s. 11) – Gramatika
detí (č. 27, s. 11) – Jablko a jabĺčko (č. 28, s. 11) – Huby (č. 28, s. 11) – Z múdrosti predkov. Najprv skoč a potom hvízdaj
(č. 31, s. 11) – Rozum s vekom rastie (č. 32, s. 11) – Prázdna hlava (č. 34, s. 11) – Práca odkladaná. . (č. 36, s. 11).
40. Patrón Spolku svätého Vojtecha a meno Vojtech. In: Pútnik svätovojtešský 2006. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha 2005, s. 58. ISBN 80-7162-546-9. – Tamže: Bez jednej ovce bude salaš ( s. 112).
Literatúra
Habovštiaková, Katarína. In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Zost. A. Maťovčík. Bratislava
– Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica 2001, s. 128. ISBN 80-
8061-122-X, 80-89023-08-8.
Katarína Habovštiaková. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských
slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 129 – 132. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác
K. Habovštiakovej za roky 1996 – 2000).
Habovštiaková, Katarína. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 1. vyd.
Bratislava: Literárne informačné centrum 2005, s. 107 – 108. ISBN 80-88878-97-7.
Habovštiaková, Katarína. In: Encyclopaedia Beliana. 5. Galb – Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav
Slovenskej akadémie vied – Veda 2007, s. 425. ISBN 80-224-0982-7 (heslo).