Anton Habovštiak
124
ANTON HABOVŠTIAK
Nar. 22. 9. 1924, Krivá, okr. Dolný Kubín – 14. 4. 2004, Bratislava. Študoval v r. 1946 – 1951
na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – francúzsky jazyk).
1951 PhDr., 1960 CSc. V r. 1950 – 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie
vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU v Bratislave, v r.
1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1990
pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborný asistent, vedecký
pracovník, odborný pracovník, vedúci vedecký pracovník), od r. 1990 na dôchodku. V r. 1950
– 1955 tajomník ortoepickej komisie, v r. 1965 – 1969 člen komisie pre názvy obcí a ich častí
na Slovensku pri Kancelárii Slovenskej národnej rady, od r. 1977 člen Medzinárodnej komisie
pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov. 1974 Pamätná medaila
Predsedníctva SAV, 1979 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských
vedách, 1983 prémia Slovenského literárneho fondu, Pamätná medaila Matice slovenskej za
zásluhy o jazykový výskum a literárnu tvorbu, 1984 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za
zásluhy v spoločenských vedách, Plaketa Slovenského literárneho fondu, Medaila za záslu-
hy o výstavbu Oravy, 1986 Cena Slovenského literárneho fondu, Pamätná medaila Ľudovíta
Štúra, 1987 Cena SAV (člen kolektívu), 1989 Čestné uznanie a medaila Slovenského literárne-
ho fondu, 1996 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1999
Pamätná medaila Matice slovenskej, Čestné občianstvo obce Krivá, 2003 ocenenie Najkrajšia
kniha Slovenska, Čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja, 2004 Cena Fra Angelika
za celoživotné dielo v oblasti jazykovedy a literárnej tvorby, 2005 Pribinov kríž I. stupňa in
memoriam za významné zásluhy v oblasti jazykovedy a kultúry.
Zaoberal sa výskumom slovenských nárečí na Slovensku i v zahraničí (v Maďarsku,
v bývalej Juhoslávii a v Rumunsku), najmä ich slovnej zásoby. Jeho výskumy a štúdie boli prí-
nosom i pre slovenskú etnografiu. Venoval sa aj tvorbe literatúry, spolupracoval so Slovenským
rozhlasom, so Slovenskou televíziou a inými masmédiami.

2001

1. Boli soľou i svetlom. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2001. 180 s. ISBN 80-7162-367-9 (spoluautori
R. Letz, P. Šturák, J. Zentko).
2. Nárečie. In: Pucov. Zost. P. Huba. Dolný Kubín: Vydavateľstvo Peter Huba 2001, s. 127 – 135. ISBN
80-88803-39-X.
3. Chotárne názvy. In: Pucov. Zost. P. Huba. Dolný Kubín: Vydavateľstvo Peter Huba 2001, s. 135 –
141. ISBN 80-88803-39-X.
4. Život sestry Zdenky v nemčine. [Inge Sprenger Viol: Schläft ein Lied in allen Dingen. Brunnen, Institut
Ingebohl 2000]. In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 14, s. 10 (rec.).
5. Slovo ako fenomén ducha. [Judák, V. – Argaláš, D.: Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru. 4. Úvahy
odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia. Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda 2000. 199 s.]. In: Katolícke
noviny, 2001, roč. 116, č. 4, s. 18 (rec.).
6. Čaro vianočných dní. In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 47 – 48, s. 4 – 5.
7. Je aktuálne spracovať slovník goralských nárečí.? In: Orava/Biela Orava, 2001, roč. 112, č. 32, s. 4. –
Tamže: V Kanade zomrel kubínsky rodák A. Murín (č. 44, s. 8). – Vianoce – čas pokoja i návratov do rodného domo-
va (č. 51 – 52, s. 10).
8. Literatúra je mi studnička pamäti. Hovoríme s jazykovedcom a spisovateľom Antonom Habovštiakom. In:
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2001, roč. 4 + 117, č. 6, s. 136 – 141 (rozhovor Š. Baláka s A.
Habovštiakom).

125
Anton Habovštiak

2002

9. O vzťahu slovenskej frazeológie k nárečiam a ľudu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2001/
2002, roč. 48, č. 7 – 8, s. 199 – 203 (spoluautorka K. Habovštiaková).
10. Nad knihou. [Dudáš, J. – Janek, J.: Literárno-kultúrny cestopis Oravy. Dolný Kubín, Vydavateľstvo Peter
Huba 2002. 337 s.]. In: Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 37, s. 10 (rec.).
11. Veľká noc na Slovensku. In: Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 13, s. 4. – Tamže: Tak bolo na začiatku
leta (č. 27 – 28, s. 4).

2003

12. Túžba po poznaní. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003. 133 s. ISBN 80-7090-724-X.
Ref.: 1. Kačala, J.: Hlboké poznanie z pera Antona Habovštiaka. – Kultúra slova,2004, roč. 38, č. 4, s. 236
– 239. – 2. Maťovčík, A.: Sumarizácia životného úsilia. – Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, č. 22 – 23, s. 13.
– 3. Silnická, O.: Posledné vyznanie jazykovedca. Spomienková kniha A. Habovštiaka Túžba po poznaní (recenzia
+ nekrológ). – Národná osveta, 2004, roč. 14, č. 6, s. 23. – 4. Bžoch, J.: Mimovoľná súvaha životného diela. In:
Sme, 2004, roč. 13, 3. 6. 2004, s. 26. – 5. Naše tipy do vašej knižnice. – Národná osveta, 2004, roč. 14, č. 3, s. 24
(rec.). 13. Krása ducha slovenského človeka. In: Katolícke noviny, 2004, roč. 119, č. 18, s. 26 (úryvok z knihy
A. Habovštiaka Túžba po poznaní. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003. 133 s. ISBN 80-7090-724-X).
14. Názvy niektorých pokrmov v slovenčine a slovanských jazykoch. In: Život slova v dejinách a jazyko-
vých vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ved. red. a ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet
SAV 2003, s. 98 – 103. ISBN 80-968971-0-1.
15. Dejiny osídľovania Oravy. In: Historická revue, 2003, roč. 14, č. 3, s. 18 – 19.
16. K nedožitej osemdesiatke Richarda Schneka. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 124 – 126.
17. Kus oráčiny. In: Literárny týždenník, 2003, roč. 16, č. 6, s. 9. – Tamže: Oj, ty niekdajšie horúce leto! (č.
29 – 30, s. 4). – Vianočný pozdrav (č. 47 – 48, s. 4 – 5).
18. Vianoce – dni poézie a radosti. In: Verejná správa, 2003, roč. 58, č. 25 – 26, s. 10 – 11.

2004

19. E. H. (Eva Hornišová): Kráľ povestí. In: Super Ohník, 2003/2004, č. 9, s. 6 (so správou o úmrtí A. H.).
20. Zbojníci na Lokčianskom salaši. In: Super Ohník, 2004/2005, č. 2, s. 4 – 5.
21. Smútok básnika. [Balák, Š.: Muškátové okná. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovate-
ľov 2002. 69 s.]. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, č. 16 – 17, s. 12 (rec.).
22. Chcem vedieť, ako ma vychovali. In: Rodinné spoločenstvo, 2004, roč. 20, č. 3, s. 9.

2005

23. Poznáte slovo rúči? In: Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda
2005, s. 145 – 146. ISBN 80-224-0870-0. – Tamže: Oravčina (s. 13 – 15).
Redakčná činnosť
Slavica Slovaca, 2001, roč. 36 – 2004, roč. 39, č. 1 (člen red. rady).
Literatúra
A.B.M.: Aj také sú Božie cesty. K životnému jubileu PhDr. Antona Habovštiaka, CSc. In: Katolícke noviny,
1999, roč. 114, č. 39, s. 19.
Anton Habovštiak. Významný slovenský spisovateľ, publicista a jazykovedec. Personálna bibliografia. Nitra:
Krajská štátna knižnica Karola Kmeťku 1999.
(az): Jubilujúci Anton Habovštiak. In: Orava, 1999, roč. 5 (110), č. 20, s. 2.
Kasalová, K.: Život naplnený tvorivou prácou. In: Kubín, 1999, roč. 21, č. 22, s. 5.
Maruniak, P.: Anton Habovštiak. Kto je kto. In: Slovenské národné noviny, 1999, roč. 10(14), č. 38, s. 7.
Život a dielo Antona Habovštiaka. In: Smer, 1999, roč. 2, 5. 10. 1999, č. 229, s. 3.
Život Oravcov a ich nárečie v literárnych prácach. (75. výročie narodenia.) In: Naša Orava, 1999, roč. 6, 22.
9. 1999, č. 36, s. 4.

Anton Habovštiak
126
Habovštiak, Anton. In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Zost. A. Maťovčík. Bratislava –
Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica 2001, s. 127 – 128. ISBN
80-8061-122-X, 80-89023-08-8.
Horák, G: Jazykové zrná z rozprávok Antona Habovštiaka. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, s. 227 – 231.
Anton Habovštiak. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slo-
vakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 126 – 128. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác
A. Habovštiaka za roky 1996 – 2000).
Habovštiak, A. In: Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002
(výber). Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 34 – 36. ISBN
80-968971-1-X.
Lesňák, R.: Spätné zrkadlá. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2003, s. 45, 58, 70. ISBN 80-7165-392-6.
(zs): Habovštiak, Anton. In: Bibiana, 2003, roč. 10, č. 2 – 3, s. 70 – 71.
Anton Habovštiak, zberateľ ľudových povestí. In: Szabó, I.: Slovenské strašidlá od „A“ po „Ž“. Bratislava:
Štúdio humoru a satiry 2003, s. 145. ISBN 80-85451-13-X.
Ocenenie „najoravskejšiemu“ Oravcovi. In: Orava/Biela Orava, 2003, roč. 114/13, 18. 11. 2003, obálka. –
Tamže: Prvý Čestný občan Žilinského samosprávneho kraja (25. 11. 2003, obálka). – Znovu publikované: Prvý Čestný
občan Žilinského samosprávneho kraja. – 1. Bytčianske noviny, 24. 11. 2003, obálka. – 2. Žilinské noviny, 24. 11.
2003, obálka.
Anton Habovštiak absolvoval za deň tri vystúpenia. In: Orava/Biela Orava, 2004, roč. 115/14, 29. 3. 2004,
č. 14, s. 6. – Tamže: Balák, Š. Nebyť vo svojej vlasti cudzincom (č. 19, s. 7). – Gonda, M.: Zostal mi na pamiatku (č.
19, s. 7). – Maťovčík, A.: Život naplnený tvorivou prácou (č. 19, s. 7).
Nezvyčajní manželia spojení tvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí jeho
manželka Katarína Habovštiaková. In: Knižná revue, 2004, roč. 14, č. 13, s. 12 (zhováral sa M. Gonda).
Ripka, I.: Za Antonom Habovštiakom. In: Slavica Slovaca, 2004, roč. 39, č. 1, s. 77 – 78.
Ripka, I.: Odišiel Anton Habovštiak. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 240 – 243.
Dvonč, L.: Súpis prác Antona Habovštiaka za roky 1994 – 2004. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 243
– 250. (E.B.): Zomrel Anton Habovštiak. In: Správy SAV, 2004, roč. 40, č. 4, s. 15.
Ondruš, Š.: Ľútoriadky. Odišiel veľký Slovák z Oravy Anton Habovštiak. 22. 9. 1924 – 14. 4. 2004. In:
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2004, roč. 4 + 120, č. 6, s. 120 – 121.
Balák, Š.: Spovedník. (Za Antonom Habovštiakom, 23. 9. 1924 – 14. 4. 2004.) In: Slovenské pohľady na litera-
túru, umenie a život, 2004, roč. 4 + 120, č. 6, s. 121 – 122. – Znovu publikované: Spovedník. (Za Antonom Habovštiakom,
23. 9. 1924 – 14. 4. 2004.) – Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, 24. 5. 2004, č. 16 – 17, s. 2 (báseň).
Klas, T.: Slovenský vzdelanec. K nedožitým osemdesiatinám Antona Habovštiaka. In: Literárny (dvoj)týž-
denník, 2004, roč. 17, č. 30 – 31, s. 4. – Tamže: Metafora Vianoc. Inšpirované Antonom Habovštiakom (č. 30 – 31,
s. 4) (báseň).
Križka, T.: Nič viac. (Za spisovateľom Antonom Habovštiakom *22. 9. 1924 v Krivej – †14. 4. 2004 v Bra-
tislave). In: Kultúra, 2004, roč. 7, č. 8, s.14 (báseň).
Tkáčiková, E.: Za Antonom Habovštiakom. In: Bibiana, 2004, roč. 11, č. 2, s. 28.
Vontorčík, E.: Veľký Oravec a Slovák. In: Slovenské národné noviny, 2004, roč. 15 (19), 22. 6. 2004, č. 13,
s. 5 a 12.Zomrel spisovateľ Anton Habovštiak. In: Národná obroda, 2004, roč. 15, 16. 4. 2004, č. 88, s.13.
Mráková, A. B.: Mať čisto za sebou. Spomienková kniha A. Habovštiaka. In: Katolícke noviny, 2004, roč.
119, č. 18, s. 24. – Tamže: Kováč, J.: Drahý náš zosnulý starý otec (č. 18, s. 24). – Galeštoková, D.: Pozeral už viac na
druhý breh. PhDr. Anton Habovštiak, CSc. (*1924 – † 2004) (č. 18, s. 25). – Kováčová, A.: Smrť, kdeže je tvoj osteň?
(č. 39, s. 24). – Klas, T. : Na rozlúčku s Tonkom Habovštiakom (č. 39, s. 25). – Tešíš sa, že si už doma (č. 39, s. 25).
– Znovu publikované: Na rozlúčku s Tonkom Habovštiakom. – Rodinné spoločenstvo, 2004, roč. 20, č. 4, s. 7. –
Tamže: Tešíš sa, že si už doma (č. 4, s. 7). – Turčány, V.: Hory Oravy (č. 4, s. 7).
Zomrel Anton Habovštiak. In: Sme, 16. 4. 2004, s. 26.
Odišli od nás... Anton Habovštiak. In: Naše svedectvo, 2004, roč. 5, č. 3, s. 63 – 64 (nekrológ).
(rj): Zomrel Anton Habovštiak. In: Orava, 2004, roč. 3 (115), 19. 4. 2004, s. 6.
Žiaľ, slávnosť sa konala priskoro. In: Orava Regiónžurnál, 2004, roč. 1, č. 28, s. 16.
Pastvová, M.: Čakali sme nudného, premúdreho dedka. Prišiel k nám však perfektný „klasik“. In: Naša
Orava, 2004, roč. 11, č. 13, s. 5. – Tamže: Oravci plačú (č. 16, s. 4). – (lá): S Antonom Habovštiakom sa lúčilo
Slovensko i Orava (č. 17, obálka).– Habovštiak, J,: Posledné desaťročie venoval sestre Zdenke a tá ho teraz privítala
(č. 17, s. 5).

127
Anton Habovštiak
(zp): Ocenili Habovštiakove Slovenské povesti. In: Naša Orava, 6. 7. 2004, s. 10.
Oravská knižnica už nesie meno „nášho“ Antona Habovštiaka. In: Naša Orava/Orava – Biela Orava, 2004,
roč. 11, č. 50, s. 4.
Oravská knižnica s menom Antona Habovštiaka. In: Kubín. Noviny občanov mesta Dolný Kubín, 2004, roč.
26, č. 43 (24), s. 1.
Výber z prác Antona Habovštiaka. In: Národná osveta, 2004, roč. 14, č. 6, s. 24.
Mydla, J: Bol to náš Simeon. In: Zrno, 2004, roč. 15, č. 20, s. 26 – 27.
Mikolaj, D.: Z hlbokých žriediel ľudového jazyka. In: Nový deň, 19. 4. 2004, s.11.
Mucha, F.: Slovo, vzácny Boží dar. In: Nový deň na víkend, 23. 4. 2004, s. 7.
(kor): V požehnanom veku plný energie. In: Infolet Apollo, štvrťročník apríl – jún 2004, s. 4 (rozhovor).
Anton Habovštiak. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava:
Slovenské informačné centrum, 2005, s. 106 – 107. ISBN 80-88878-97-7.
Habovštiak, Anton. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram – Ústav
slovenskej literatúry SAV 2005, s. 182 – 183. ISBN 80-7149-801-7.
Dr. Anton Habovštiak, CSc. (1924 – 2004). Osobnosti spoločenského života z Krivej. In: Slovo zo srdca.
2005, roč. 12, mimoriadne číslo, s. 21.
Ripka, I.: Za Antonom Habovštiakom. In: Ethnologia Europa Centralis. Časopis pro národopis střední
Evropy, Piśmo poswięcone etnologii środkowej Europy. Brno – Cieszcyn 2005, č. 7, s. 126 – 127.
Jurolek, R.: Anton Habovštiak veľmi banoval, že nestihol dnešnú éru internetu a počítačov. In: Naša Orava,
2005, roč. 12, č. 2, s. 6. – Tamže: Keď nám umrú všetci naši veľkí, nebudeme sa mať pred kým hanbiť (č. 3, s. 14)
(spoluautor S. Ondrejovič).
Juráková, E.: Pribinov kríž I. stupňa Antonovi Habovštiakovi. In: Orava, 2005, roč. 4, 3. 1. 2005, č. 4, s. 1.
Habovštiak, Anton. In: Encyclopaedia Beliana. 5. Galb – Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej
akadémie vied – Veda 2007, s. 425. ISBN 80-224-0982-7 (heslo).