117
Juraj Glovňa
JURAJ GLOVŇA
Nar. 1. 1. 1951, Veľká Lomnica, okr. Kežmarok. Študoval v r. 1969 – 1975 na Filozofickej
fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – nemecký
jazyk). 1979 PhDr., 1986 CSc., 1989 doc., 2006 prof. V r. 1976 – 1977 pôsobil na Katedre
germanistiky FF v Prešove UPJŠ v Košiciach (asistent), v r. 1978 v redakcii Prešovských no-
vín (redaktor), v r. 1978 – 1992 pracovník Katedry slovenského jazyka Pedagogickej fakulty
v Nitre, v r. 1992 – 1996 Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, v r.
1996 –1998 Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od r. 1998
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (odborný asistent, docent, pro-
fesor), v r. 1996 –1998, 2001 – 2003 a od r. 2007 vedúci katedry. Bol lektorom slovenského
jazyka a kultúry v r. 1985 – 1990 na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne,
v r. 1993 – 1996 a 1998 – 2001 na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity a v r. 2003 – 2007
na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity.
Pracuje v oblasti všeobecnej jazykovedy a konfrontačného výskumu.
a) Doplnky k bibliografii za roky 1996 – 2000

1996

1. The Constitution of the Slovak Republic in German. Problems with Translation. In: Transferre
Necesse est. Current Trends in Studies of Translation and Interpreting. Ed. K. Klaudy – J. Kohn. Abstracts of
the 2nd International Conference on Current Trends in Studies of Translation and Interpreting (5 – 7 September,
1996, Budapest). Budapest: 1996, s. 37.

2000

2. Modlitba z jazykovorytmického hľadiska. In: Modlitba a jej literárne, jazykové a komunikačné
hodnoty. Red. S. Očenášová-Štrbová. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných
vied – Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií 2000, s. 26 – 30. ISBN 80-8055-406-4.
b) Bibliografia za roky 2001 – 2005

2001

3. Österreich (Wien) und die slowakische Sprache, Geschichte und Kultur. In: Wiener slavistisches
Jahrbuch. 47. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2001, s. 117 – 128. ISBN 978-
3-7001-3073-4.
4. Aktualizovaná frazéma ako prostriedok výstavby textu. In: Współczesna leksyka. 2. Red.
K. Michalewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersyteta Łódzkiego 2001, s. 85 – 89.
5. Rozšírené vydanie učebnice slovenského jazyka v Rakúsku. [Tomenendal, Y.: Slovenčina. 120 Stunden
Slowakisch für Anfänger und Fortgeschittene. Wien 2001.] In: Pohľady. Zeitschrift des Österreichisch-slowakischen
Kulturvereins in Wien, 2001, roč. 26, č. 1, s. 3 (rec.).

2002

6. Dynamika kódu a reči. Lingvistické štúdie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2002. 150 s. ISBN
80-8050-505-5.
Ref.: Olšiak, M.: Dynamika kódu a reči. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2002/2003, roč. 49, č. 7 – 8,
s. 252 – 253.
7. Pravidlo a výnimka vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 30. – 31. august 2000. Ed. J. Pekarovičová.
Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 89 – 94. ISBN 80-88982-60-X.

Juraj Glovňa
118
8. Sondy do jazykovej situácie viedenských Slovákov. In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote za-
hraničných Slovákov. Zost. P. Andruška. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 2002, s. 45
– 59. ISBN 80-8050-484-9.
9. Jazyk aj ako výraz identity. In: Literárny týždenník, 2002, roč. 15, 17. 1. 2002, s. 3.
10. Za profesorkou Emou Krošlákovou. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2001/2002, roč. 48, č. 9 –
10, s. 310.11. Odišla pani profesorka. In: Náš čas, časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2002, roč. 6, č. 1,
s. 8 (za E. Krošlákovou).

2003

12. Slowakisch. In: Handbuch Fremdsprachenunterricht (Taschenbuch). 4., vollst. neubearb. Aufl.
Hrsg. K. R. Bausch – H. Christ – H. J. Krumm. Tübingen: A. Francke Verlag 2003, s. 562 – 565. ISBN 978-3-
8252-8042-0.
13. Eliptické syntaktické konštrukcie (Na príklade reduktívnej elipsy). In: Acta Nitriensia. 5.
Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Red. E. Fandelová. Nitra:
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 2003, s. 87 – 106. ISBN 80-8050-642-6.
14. Kvázipropriá v slovenských parémiách. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastic-
ká konferencia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Zost. P. Žigo – M. Majtán. 1. vyd.
Bratislava: Veda 2003, s. 245 – 250. ISBN 80-224-0791-7.
15. Eliptické syntaktické konštrukcie. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku.
Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 183 – 194. ISBN 80-224-0732-1.
16. Prínos onomastického bádania. (O 15. onomastickej konferencii Vlastné meno v komunikácii). In:
Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 72.

2004

17. Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten in Aphorismen. In: Das Wort in Satz und Text.
Hrsg. C. Földes – Š. Pongó – H. W. Eroms. Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. 4. Veszprém –
Wien: Universitätsverlag Veszprém – Edition Praesens 2004, s. 99 – 105. ISBN 963-9495-62-X, 963-7069-
0313-X. 18. Elipsa v novinovom titulku. In: Studia Philologica. 3. Red. S. Pongó – A. Pokrivčák. Nitra:
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 2004, s. 112 – 119. ISBN 80-8050-517-9.
19. Jednotný systém jazykových skúšok (ECL) v Európskej únii a miesto slovenského jazyka
v ňom. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné
vzdelávanie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita 2004, s. 352 – 356. ISBN 80-8069-366-8 (CD-
nosič). 20. CertifikátyECLnaUniverziteKonštantínaFilozofa.In:Náščas,časopisUniverzityKonštantínaFilozofa
v Nitre, 2004, roč. 8, č. 1, s. 12.
21. Mehr Chancen für unsere Studenten. Rozhovor s J. Glovňom, lektorom slovenského jazyka, zaznamena-
la S. Hengesbachová. In: Kölner Stadt-Anzeiger, 30. apríla 2004, s. 2.

2005

22. Die unbekannte Minderheit. Slowaken in Wien und Niederösterreich im 19. und 20. Jahrhundert.
Hrsg. E. Hrabovec – W. Reichel. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford –
Wien: Peter Lang 2005. 250 s. ISBN 3-631-52980-5 (spoluautori R. Letz, W. Reichel, S. Ondrejovič,
K. Palkovič).
23. K problematike tzv. fokálnej elipsy. In: Syntax a jej vyučovanie. 3. Zborník z medzinárodnej ve-
deckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Zost. J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta 2005, s. 89 – 94, nem. res.
s. 94. ISBN 80-8050-930-1.
Publikované na internete
24. Dejiny spisovnej slovenčiny. Adresa: http://www.euro-languages.net/slovakia/?action=Lang.
25. Slovenčina pre cudzincov v Slovenskej republike. Slovenčina pre cudzincov v zahraničí.Adresa: http://
www.euro-languages.net/slovakia/?action=Training.

119
Juraj Glovňa
Literatúra
Juraj Glovňa. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakis-
tov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s.120 – 121. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác J. Glovňu za roky
1996 – 2000).
Glovňa, J. In: Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002
(výber). Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 32 – 33. ISBN
80-968971-1-X.
Glovňa, Juraj. In: Encyclopaedia Beliana. 5. Galb – Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej
akadémie vied – Veda 2007, s. 187. ISBN 80-224-0982-7 (heslo).