105
Michal Franko
MICHAL FRANKO
Nar. 20. 9. 1930, Udavské, okr. Humenné. Po stredoškolských štúdiách na Gymnáziu v Humen-
nom pôsobil v rokoch 1951 – 1952 na Osemročnej strednej škole v Snine (učiteľ). V rokoch
1952 – 1957 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský
jazyk – ruský jazyk). 1957 prom. fil. V rokoch 1957 – 1959 pôsobil na Vyššej hospodárskej
škole v Humennom a v r. 1960 – 1992 na Gymnáziu v Humennom (profesor), od r. 1993 na
dôchodku. Od r. 1968 člen odbornej komisie pre slovenský jazyk a literatúru, pri Výskumnom
ústave pedagogickom v Bratislave v roku 1969 člen Slovenskej dialektologickej komisie
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, odborný poradca pre slovenský ja-
zyk a literatúru odboru školstva Krajského národného výboru v Košiciach, v r. 1982 – 1984
a 1989 – 1993 člen sekcie pre gymnáziá pri kabinete slovenského jazyka a literatúry Krajského
pedagogického ústavu v Prešove, na Gymnáziu v Humennom nepretržite vykonával funkciu
vedúceho predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra. V r. 1969 – 1974 člen okresného
výboru Matice slovenskej v Humennom a vedúci jazykovej sekcie. Stály člen okresnej názvo-
slovnej komisie v Humennom pri úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
1965 diplom Rady Krajského národného výboru v Košiciach za príkladnú a obetavú prácu o
rozvoj socialistickou školou a za dobré výchovnovzdelávacie výsledky, 1966 pochvalné uzna-
nie Ministerstva školstva a kultúry za pedagogické čítanie prednesené 9. 6. 1966 na XI. ústred-
nom pedagogickom čítaní v Uherskom Brode, 1976 čestné uznanie ONV za zásluhy o rozvoj
kultúrno-osvetovej práce v okrese Humenné, 1977 čestné uznanie Krajského národného vý-
boru v Košiciach za dobrú prípravu žiakov v umeleckom prednese poézie a prózy v krajskom
kole súťaže literárnodramatických odborov Ľudových škôl a umenia a celý rad ďalších čest-
ných uznaní, pochvál a plakiet za svedomitú a obetavú prácu v škole i mimo nej.
Pracuje v oblasti dialektológie (výskum sotáckych nárečí), metodiky a teórie vyučova-
nia slovenského jazyka a literatúry, kultúry jazyka a sotáckeho folklóru. Svoje aktivity preja-
vuje aj ako kultúrno-osvetový pracovník v rodnej obci a v Humennom.

2005

1. Viac úcty k zachovávaniu nárečového dedičstva (1): o tom, že problémom môže byť aj nárečová výslovnosť.
In: Pod Vihorlatom, 2005, roč. 8, č. 14, s. 9.
Literatúra
Michal Franko. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských
slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 114 – 115. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác M. Franka
za r. 1996 – 2000).