91
Ladislav Dvonč
LADISLAV DVONČ
Nar. 24. 9. 1926, Humenné – 31. 8. 2003, Bratislava. Študoval v r. 1945 – 1948 na Filozofickej
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – dejepis) a v r. 1948 – 1949 na
Filozofickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove (poľský jazyk – dejepis). 1950 PhDr.,
1960 CSc., 1986 DrSc. V r. 1949 – 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadé-
mie vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953
– 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1991
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (pomocný asistent, vedecký pracov-
ník bez vedeckej hodnosti, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracov-
ník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1953 – 1955 admin. vedúci oddelenia dejín slovenského
jazyka, v r. 1954 – 1956 tajomník ústavu, v r. 1964 – 1971 vedecký tajomník ústavu. V r. 1956
– 1957 pôsobil na Katedre slavistiky Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe (od-
borný asistent), od r. 1991 na dôchodku. V r. 1956 – 1970 člen kalendárovej komisie, v r. 1961
člen odbornej komisie pre návrh revízie normy ČSN 01690 Klávesnica s latinkou, v r. 1964
– 1971 člen predsedníctva slovenskej ortoepickej komisie, v r. 1964 – 1983 člen predsedníctva
a tajomník slovenskej pravopisnej komisie, od r. 1983 člen a v r. 1983 – 1987 tajomník pravo-
pisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v r. 1964 – 1970 člen komisie pre
stanovovanie názvov obcí a ich častí na Slovensku pri Kancelárii Slovenskej národnej rady,
v r. 1971 – 1992 člen názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SSR, v r. 1964 – 1967 člen
názvoslovnej komisie Mestského národného výboru v Bratislave, v r. 1968 – 1969 názvoslov-
nej komisie Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy, v r. 1970 – 1989 člen
názvoslovnej komisie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, od r. 1989 člen od-
bornej názvoslovnej komisie Okresného úradu v Bratislave, v r. 1970 – 1972 predseda sloven-
skej názvoslovnej komisie Slovenskej správy geodézie a kartografie, v r. 1973 – 1975 pred-
seda slovenskej názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie, v r. 1975
– 1991 predseda názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie, v r. 1970
– 1992 člen komisie pre normalizáciu v odbore VTEI a knihovníctva, člen pracovnej skupi-
ny špecialistov pre revíziu ČSN 1410 – 1947 Abecedné radenie, v r. 1971 – 1992 tajomník
transliteračnej komisie Československého komitétu slavistov, v r. 1973 predseda komisie pre
stanovovanie miestnych názvov na historickogeografických mapách, v r. 1975 – 1977 člen
pracovnej skupiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pre posúdenie starších kodifi-
kačných poučiek, v r. 1978 – 1979 člen komisie pre historickú terminológiu pri Historickom
ústave SAV, od r. 1984 člen predsedníctva slovenskej onomastickej komisie a predsedníctva
onomastickej komisie ČSAV a člen kodifikačnej skupiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta
Štúra SAV, v r. 1989 – 1991 člen Rady vedcov SAV. 1967 Cena SAV za vedecko-populari-
začnú činnosť (člen kolektívu), 1977 zaslúžilý pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie, 1978 Pamätná medaila SAV, 1981 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za
zásluhy v spoločenských vedách, 1986 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spolo-
čenských vedách, 1996 Pamätná medaila Ľudovíta V. Riznera, 1997 Strieborná medaila SAV,
1998 Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1997 za dielo Slovenskí
jazykovedci.
Pracoval predovšetkým v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka
(hláskoslovie, pravopis, jazykovedná terminológia, gramatická stavba jazyka, najmä morfo-

Ladislav Dvonč
92
lógia), okrem toho sa venoval práci v oblasti jazykovej kultúry a jazykovej výchovy, dejín
slovenskej jazykovedy, najmä spracúvaniu bibliografie slovenskej jazykovedy.
2001
1. Schneider-Trnavský. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 2, s. 107 – 110, angl. abstrakt s. 107.
2. Historický slovník slovenského jazyka úspešne napreduje. [Historický slovník slovenského jazyka. 5. R
– rab – Š – švrkotať. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava, Veda 2000]. In: Slovenské národné novi-
ny, 2001, roč. 12 (16), č. 5, s. 4 (ref.).
3. Predstavený. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 2, s. 190 – 192.
4. Bibliografia prác Jána Horeckého za roky 1943 – 2000. In: Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kul-
túry. Výber z lingvistického diela profesora Jána Horeckého. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2001, s. 167 – 303.
ISBN 80-224-0642-2.
5. Bibliografia prác PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc. In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry
Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 281 – 303. ISBN 80-224-0604-X (spoluautor
M. Považaj).
6. Súpis prác docenta Františka Ruščáka za roky 1991 – 2000. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 6, s. 363
– 366. 7. Polygrafiaodzrkadľujeúroveňnároda.SLadislavomDvončomokniháchajazykovede.In.Knižnárevue,
2001, roč. 11, č. 6, s. 8 (rozhovor Ľ. Čelkovej s L. Dvončom).
8. S Ladislavom Dvončom o bibliografii. In: Knižnice a informácie, 2001, roč. 33, s. 111 – 113 (rozhovor
Ľ. Čelkovej s L. Dvončom).

2002

9. Pizzeria a pizzéria. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 126 – 128.
10. Bibliografia prác PhDr. Ladislava Dvonča za roky 1948 – 2001. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia
v jazykovede. Na počesť Ladislava Dvonča. Ed. S. Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava: Veda 2002, s. 93 – 201. ISBN 80-
224-0715-1.
11. Súpis prác prof. Juraja Dolníka za roky 1992 – 2001. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 147
– 153. 12. Súpis prác prof. Miroslava Dudka za roky 1974 – 2001. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 267
– 279. 13. Súpis prác profesora Juraja Furdíka za roky 1995 – 2002. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 6, s. 371 –
374.
14. Súpis prác Alexandry Jarošovej za roky 1982 – 2001. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 1, s. 68
– 73.
15. Súpis prác Jána Kopinu za roky 1971 – 2001. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 311 – 316.
16. Súpis prác Ábela Kráľa za roky 1992 – 2001. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 139 – 141.
17. Súpis prác profesorky Emy Krošlákovej za roky 1995 – 2001. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 106
– 111. 18. Súpis prác Mateja Považaja za roky 1970 – 2001. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 282 –
301.
19. Súpis prác doktorky Jany Skladanej za roky 1991 – 2001. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 115 –
125.

2003

20. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996
– 2000). Ved. red. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003. 506 s. ISBN 80-224-0719-4.
21. O časovaní slovesa kecať. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 26 – 29, angl. abstrakt s. 26.
22. Tvorenie imperatívu v spisovnej slovenčine. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 65 – 77, angl.
abstrakt s. 65.
23. Naj moderátor – najmoderátor. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 63 – 64.
24. Ďalší zväzok Prameňov k dejinám slovenčiny. [Pramene k dejinám slovenčiny. 2. Zost. T. Laliková –
M. Majtán. Bratislava, Veda 2002].In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 160 – 161 (ref.).
25. Personálna bibliografia prof. PhDr. Juraja Dolníka, DrSc., za roky 1973 – 2001. In: Philologica. 56.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita Komenského 2003, s . 161
– 171. ISBN 80-223-1813-2.

93
Ladislav Dvonč
26. Na sedemdesiatku doc. Jarmily Bartákovej, rod. Pikorovej. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 162
– 163. 27. Súpis prác doc. Jarmily Bartákovej za roky 1959 – 1998. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 163 – 167.
28. Súpis prác Ladislava Dvonča za roky 1996 – 2003. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 313 – 318
(spoluzostavovateľ S. Ondrejovič).
29. Jubileum Márie Ivanovej–Šalingovej. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 120 – 122.
30. Súpis prác Márie Ivanovej-Šalingovej za roky 1992 – 2002. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 122
– 124. 31. Súpis prác prof. Jolany Nižníkovej, rod. Krajcerovej za roky 1993 – 2002. In: Slovenská reč, 2003, roč.
68, č. 4, s. 241 – 243.
32. Súpis prác Dany Slančovej, rod. Klepsatelovej za roky 1978 – 2002. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4,
s. 245 – 252.
33. Súpis prác prof. Pavla Žiga za roky 1977 – 2002. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 163 – 167.

2004

34. Substantivizované pomenovania osôb v spisovnej slovenčine. In: Jazyk v komunikácii.
Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 180 – 186.
ISBN 80-224-0809-3.
35. Bibliografia derivatologických prác Juraja Furdíka za roky 1967 – 2002. In: Furdík, J.: Slovenská slovo-
tvorba. (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. 1. vyd. Prešov: Náuka 2004, s. 188 – 194. ISBN 80-89038-28-X
(spoluzostavovateľ M. Ološtiak).
36. Súpis prác Jána Bosáka za roky 1965 – 2003. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný
Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 221 – 250. ISBN 80-224-0809-3.
37. Súpis prác Petra Ďurča za roky 1979 – 2003. In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 2, s. 152 – 161
(spoluzostavovateľ P. Ďurčo).
38. Súpis prác Jany Sokolovej za roky 1982 – 2003. In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 2, s. 146 – 150
(spoluzostavovateľka J. Sokolová).

2005

39. Dynamika kvantity v súčasnej spisovnej slovenčine. In: Kvantita v spisovnej slovenčine a v sloven-
ských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001 v Budmericiach. Ed.
M. Považaj. Bratislav: Veda 2005, s. 33 – 44. ISBN 80-224-0858-1.
40. Súpis prác Evy Tibenskej za roky 1980 – 2004. In: Jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 2, s. 159 – 164
(et al.).
Redakčná činnosť
Slovenská reč, 2001, roč. 66 – 2003, roč. 68 (člen red. rady).
Literatúra
Horecký, J.: Ladislav Dvonč má sedemdesiatpäť rokov. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, s. 288 – 289.
Majtán, M.: Ladislav Dvonč a slovenská onomastika. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykove-
de. Na počesť Ladislava Dvonča. Ed. S. Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava: Veda 2002, s. 61 – 64. ISBN 80-224-0715-1.
Ondrejovič, S.: Dvonč, Ladislav. In: Encyclopaedia Beliana. 3. Č – Eg. Bratislava: Encyklopedický ústav
Slovenskej akadémie vied – Veda 2003, s. 631. ISBN 80-224-0761-5 (heslo).
Dvonč, Ladislav. In: Dvonč. L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slova-
kistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 97 – 101. ISBN 80-224-0719-4 (bibliografia prác za roky
1996 – 2000).
Ondrejovič, S.: Súpis prác Ladislava Dvonča za roky 1996 – 2003. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s.
313 – 318 (spoluzostavovateľ L. Dvonč).
Ondrejovič, S.: Dielo Ladislava Dvonča uzavreté. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 311 – 313.
Bosák, J.: Ladislav Dvonč v jazykovede, v bibliografii, v nás 24. 9. 1926 – 31. 8. 2003. In: Jazykovedný
časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 77 – 79.