53
Marta Bystrianska
MARTA BYSTRIANSKA
Nar. 8. 2. 1970, Hnúšťa, časť Likier, okr. Rimavská Sobota. Študovala v r. 1989 – 1995 na
Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (slovenský jazyk – ruský ja-
zyk – francúzsky jazyk). Od r. 1999 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na
Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu.
Pracuje v oblasti lexikológie, konfrontačného výskumu slovenčiny a francúzštiny
a v oblasti teórie prekladu.

2002

1. Medzikultúrne aspekty pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí ja-
zyk. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 30. – 31. august 2000. Ed. J. Pekarovičová.
Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 249 – 253. ISBN 80-88982-60-X.
Literatúra
Marta Bystrianska. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slo-
vakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 62. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác M. Bystrianskej za
roky 1998 – 1999).