Jozef Štefánik
440
JOZEF ŠTEFÁNIK
Nar. 21. 6. 1963, Trenčín. Študoval v r. 1982 – 1987 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – anglický jazyk) a v r. 1990 – 1994 (španielsky
jazyk). 1987 PhDr., 1995 CSc. 2001 doc. V r. 1987 – 1989 vedecký pracovník oddelenia fo-
netiky a všeobecnej jazykovedy Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, od r. 1990 pracovník katedry (asistent, odborný asistent, docent).
V r. 1992 – 1993 pôsobil ako lektor slovenského jazyka a literatúry na Pittsburskej univerzite,
USA, v r. 1995 – 1997 na Kórejskej univerzite cudzích jazykov v Soule, Kórejská republika,
v r. 2001 – 2005 lektor slovenského jazyka a kultúry, Katedra slavistiky Univerzity Loránda
Eötvösa (ELTE) v Budapešti, Maďarsko.
Pracuje v oblasti všeobecnej jazykovedy, fonetiky, fonológie, psycholingvistiky, vý-
skumu bilingvizmu a vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka.
a) Doplnky k bibliografii za roky 1992 – 1995

1992

1. Survey of a Slovak Literature. Pittsburg: University of Pittsburg 1992. 200 s.

1995

2. Slovensko-anglický intenčný bilingvizmus. In: Varia. 4. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazyko-
vedcov (Modra – Piesok 30. 11. – 2. 12. 1995) Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica:
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 60 – 65.
b) Doplnky k bibliografii za roky 1996 – 2000

1997

3. Intentional bilingualism. Slovak – English bilingual Family in Slovakia. In: The bilingual Family
Newsletter, 1997, roč. 14, č. 1, s. 5 – 7.

1998

4. Korean Phonology vs. Serbo-Croatian and Slovak Phonology. Contrastive Analysis of Korean and
Serbo-Croatian and Slovak Language consonantal Systems. In: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvisti-
ku. 41/1. Novi Sad: Matica srpska 1998, s. 91 – 105 (spoluautorka L. Subotić).

2000

5. Jeden človek, dva jazyky. Dvojjazyčnosť u detí – predsudky a skutočnosti. Bratislava: Academic
Electronic Press 2000. 148 s. ISBN 80-88880-41-6.
Ref.: 1. Slančová, D. – Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 2, s. 128 – 132. – 2. Medňanská, M. – Slovenská
reč, 2001, roč. 66, č. 2, s. 121 – 123 (rec.).
6. Vyučovanie cudzích jazykov v materských školách. In: Cizí jazyky, 1999/2000, roč. 43, č. 5, s. 164.
Prekladateľská činnosť
Wise, A. N.: Sprievodca slovenského obchodníka americkým právom, obchodnou praxou a daňovým systé-
mom. (Paralelný angl. názov.) Bratislava: Academic Electronic Press 1999. 104 s. ISBN 80-96820-11-7.
Grosjean, F.: Právo nepočujúceho dieťaťa dospieť k bilingválnosti. In: Efeta, otvor sa, 2000, roč. 10, č. 1,
s. 17 – 18 (spoluprekladateľ M. Groma).

441
Jozef Štefánik
c) Bibliografia za roky 2001 – 2005

2001

7. Niektoré z predsudkov o negatívnych účinkoch bilingvizmu. In: Studia Academica Slovaca. 30.
Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul –
Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2001, s. 293 – 314. ISBN 80-88982-42-1.
8. Contrastive analysis of Korean and Slovak language sound systems and its practical implications.
Korea and Central & East Europe. Praha: Karlova univerzita 2001, s. 1 – 20. [1st international conference,
Prague 13. – 17. 7. 2001].
9. Aplikácia hypotézy kritického obdobia na slovenčinu. In: Logopaedica. 4. Red. V. Lechta. Bratislava:
Liečreh Gúth 2001, s. 46 – 54. ISBN 80-88932-10-6.
10. The critical period hypothesis and the Slovak language. In: Applied language learning, 2001, roč.
12, č. 2. s. 161 – 177.
11. Introduction, Integration Process. In: Visegrad Countries Economic Guide 2001. Bratislava:
Academic Electronic Press 2001, s. 5 – 11. – Tamže: Slovakia (s. 347 – 456).

2002

12. Porovnanie fonologických systémov slovenčiny a kórejčiny z hľadiska vyučovania slovenčiny ako
cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava
30. – 31. august 2000. Ed. J. Pekarovičová. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK
2002, s. 163 – 169. ISBN 80-88982-60-X.
13. Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne? In: Varia. 9. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých
jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002, s. 9 – 21. ISBN 80-89037-04-6.
14. Jazyková kompetencia bilingvistov. In: Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zborník
príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Ved. red. J. Štefánik. Bratislava: Academic Electronic Press 2002, s. 61 – 67. ISBN 80-
88880-51-3.
15. Intentional bilingualism. In: 5. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (Proceedings of the 5th
Psycholinguistics Summer School, Balatonalmádi.) Ed. Z. Lengyel – J. Navracsics. Veszprém: VE Alkalmazott
Nyelvészeti Tanszék 2002, s. 1 – 12. ISBN 963-9495-08-5.
16. Úvod a prehľad. In: Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zborník príspevkov z medziná-
rodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Ved. red. J. Štefánik. Bratislava: Academic Electronic Press 2002, s. 5 – 18. ISBN 80-88880-51-3.
17. Najlepšou jazykovou školou je rodina. In: Národná obroda, 1. 3. 2002, s. VI.

2003

18. Jazyková kompetencia mladých bilingvistov. In: Studia Academica Slovaca. 32. Prednášky XXXIX.
letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelá-
vania FF UK 2003, s. 42 – 52. ISBN 80-88982- 14-6.
19. Kontrastívna analýza konsonantických systémov kórejského, srbského a slovenského jazyka. In:
Philologica. 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita
Komenského 2003, s. 147 – 159. ISBN 80-223-1813-2 (spoluautorka L. Subotić).

2004

20. Vedia alebo nevedia? K otázke ovládania dvoch jazykov na južnom Slovensku. In: Studia Academica
Slovaca. 33. Prednášky XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava:
Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2004, s. 219 – 229. ISBN 80-88982-82-0.
21. Language competence of young bilinguals. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. 2. Ed. J. Navracsics
– S. Tóth. Szeged: Generalia 2004, s. 450 – 455. ISBN 963-9167-90-8.
22. Činitele určujúce jazykovú úroveň bilingválnych študentov vysokých škôl. In: Slovenčina v menši-
novom prostredí. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
Békešská Čaba, 16. – 17. októbra 2003. Ed. A. Uhrinová – M. Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav
Slovákov v Maďarsku 2004, s. 325 – 333, maď. a angl. res. s. 332 – 333. ISBN 963-86573-2-4.
23. Slovakistika vo vysokom školstve. Studia Slavica Hungarica, 2004, roč. 49, č. 3 – 4, s. 424 – 426.

Jozef Štefánik
442
24. Terminologický slovník. In: Antológia bilingvizmu. Zost. J. Štefánik. Bratislava: Academic
Electronic Press 2004, s. 283 – 294. ISBN 80-88880-54-8 (spoluautori M. Palcútová, I. Lanstyák).
25. Úvod. In: Antológia bilingvizmu. Zost. J. Štefánik. Bratislava: Academic Electronic Press 2004, s. 5 – 11.
ISBN 80-88880-54-8. – Tamže: Poďakovanie (s. 12 – 13).

2005

26. Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. 1. vyd. Bratislava: Stimul – Centrum in-
formatiky a vzdelávania FF UK 2005. 244 s. ISBN 80-89236-04-9 (spoluautori J. Pekarovičová, Ľ. Žigová,
M. Palcútová).
Ref.: Sedláková, M.: Slovenčina pre cudzincov. – Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 3, s. 179 – 181.
27. Jedan čovek, dva jezika: dvojezičnost kod dece – predrasude i stvarnost. Novi Sad: Media Art
Service International 2005 (Petrovaradin: Maxima). 119 str.
28. Ústne a písomné prejavy študentov slovenského jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 34.
Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava: Stimul –
Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2005, s. 151 – 164. ISBN 80-88982-95-2.
29. Ideálni monolingvisti a neúplní bilingvisti. In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Zborník
príspevkov z II. medzinárodného kolokvia o bilingvizme konaného 10. a 11. júna 2004 na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Red. J. Štefánik. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 95
– 104, angl res. s. 104. ISBN 80-223-2110-9.
30. Možnosti výskumu kvantity pomocou existujúcich rečových databáz. In: Kvantita v spisovnej slo-
venčine a v slovenských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001
v Budmericiach. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2005, s. 170 – 177. ISBN 80-224-0858-1 (spoluautori
S. Daržágín, M. Trnka).
31. Extra-linguistic factors and teaching Slovak. 8. pszicholingvisztikai nyári egyetem válogatott előa-
dások. Veszprém: Veszprémi egyetem 2005, s. 1 – 8. ISBN 963-9495-79-4.
32. Otázky bilingvizmu. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, 2005, roč. 2, 31. marca 2005,
s. 3. – Tamže: Daroval deťom dvojjazyčnosť (29. 9. 2005, s. 3).
Prekladateľská činnosť
Grosjean, F.: Individuálny bilingvizmus. In: Antológia bilingvizmu. Zost. J. Štefánik. Bratislava: Academic
Electronic Press 2004, s. 39 – 48. ISBN 80-88880-54-8. – Tamže: Paradis, M.: Kognitívna neuropsychológia bilin-
gvizmu (s. 173 – 192). – Harleyová, B. – Wangová, W.: Hypotéza kritického obdobia: kde sme teraz? (s. 231 – 259).
Redakčná činnosť
Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilin-
gvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Acade-
mic Electronic Press 2002. 136 s. ISBN 80-88880-51-3 (vedecký redaktor).
Ref.: Zeman, J. : Slovo a slovesnost, 2005, roč. 66, č. 2, s. 134 – 139 (rec.).
Antológia bilingvizmu. 1. vyd. Bratislava: Academic Electronic Press 2004. 296 s. ISBN 80-88880-54-8
(zostavovateľ).
Ref.: Zeman, J.: Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu. In: Slovo a slovesnost, 2006, roč. 67, č. 3, s. 230
– 233 (rec.).
Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Zborník príspevkov z II. medzinárodného kolokvia o bilingvizme
konaného 10. a 11. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univer-
zita Komenského 2005. 127 s. ISBN 80-223-2110-9 (vedecký redaktor).
Literatúra
Jozef Štefánik. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakis-
tov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 430 – 431. ISBN 80-224-0719-4 (doplnky k bibliografii za
roky 1992 – 1995, súpis prác J. Štefánika za roky 1996 – 2000).