MARTA ZAMBOROVÁ, rod. MOČÁRYOVÁ

Nar. 16. 9. 1949, Ružomberok. Študovala v r. 1967 – 1972 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – ruský jazyk). V r. 1972 – 1973 pôsobila na Vojenskej odbornej škole leteckej v Košiciach (profesorka), v r. 1973 – 1982 vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach (redaktorka), v r. 1982 – 1994 v redakcii časopisu Revue svetovej literatúry (redaktorka), v r. 1995 – 1997 v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky (odborná referentka špecialistka), od r. 1997 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka).

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Kultúra slova, 34, 2000 (členka red. rady).

Slovenská reč, 65, 2000, č. 5 – 6 (výkonná redaktorka).

Literatúra