ŠTEFAN ŠVAGROVSKÝ

Nar. 11. 3. 1931, Slavkovce, okr. Michalovce. Študoval v r. 1952 – 1953 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v r. 1953 – 1954 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v r. 1954 – 1957 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1969 PhDr., 1972 CSc., 1975 doc. V r. 1957 – 1969 pracovník Katedry jazykov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (asistent, odborný asistent), v r. 1970 – 1975 Katedry ruského jazyka Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva pobočky Univerzity 17. novembra v Bratislave (odborný asistent, docent), v r. 1972 – 1974 vedúci katedry, v r. 1975 – 1996 pracovník Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (docent). Od. r. 1975 člen komisie pre obhajoby kandidádskych dizertáčnych prác vo vednom odbore jazykoveda konkretných jazykových skupín – ruský jazyk.

Pracuje v oblasti ruského jazyka, dejín slavistiky a dejín slovenského jazyka.

1996

1998

1999

2000

Literatúra