ŠIMON ONDRUŠ

Nar. 27. 10. 1924, Klčov, okr. Levoča. Študoval v r. 1946 – 1950 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – filozofia). 1952 PhDr., 1959 CSc., 1960 doc., 1967 prof. V r. 1950 – 1954 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, v r. 1954 – 1964 Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1964 – 1987 pracovník Katedry slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1987 – 1990 pracovník Katedry slovanských filológií FF UK v Bratislave (asistent, vedecký ašpirant, odborný asistent, docent, profesor), v r. 1964 – 1986 vedúci katedry. V r. 1961 – 1962 prodekan a v r. 1963 – 1965 dekan fakulty. V r. 1952 pôsobil na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe (asistent), v r. 1959 – 1961 lektor slovenského jazyka na Univerzite Lajosa Kossutha v Debrecíne, Maďarsko, v r. 1968 – 1970 hosťujúci profesor českého a slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, od r. 1990 na dôchodku. V r. 1963 – 1966 2. podpredseda a v r. 1966 – 1968 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. V r. 1968 – 1969 zástupca riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 1969 – 1970 predseda Slovenského komitétu slavistov. V r. 1974 člen vedeckého kolégia jazykovedy SAV, od r. 1975 člen Vedeckého kolégia pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení. V r. 1970 – 1974 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, v r. 1970 – 1979 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), v r. 1970 – 1972 člen kmisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore porovnávacia indoeurópska jazykoveda, v r. 1970 – 1979 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), v r. 1973 – 1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (zlúčené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda), v r. 1980 – 1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (zlúčené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda), od r. 1980 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky, v r. 1980 – 1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – súčasný nemecký jazyk, od r. 1980 predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky. Od r. 1981 člen výboru československo-bulharského priateľstva pri Československej spoločnosti pre medzinárodné styky v Prahe. Od r. 1996 člen Ústrednej jazykovej rady. 1975 štátne vyznamenanie Bulharskej ľudovej republiky Cyril a Metod I. stupňa, 1980 vyznamenanie Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1998 prémia Eugena Paulinyho.

Pracuje v oblasti porovnávacej slovanskej a indoeurópskej jazykovedy, najmä etymológie, staroslovienčiny, všeobecnej jazykovedy a dejín jazykovedy.

1996

1997

1998

1999

2000

Literatúra