ĽUBOR KRÁLIK

Nar. 17. 4. 1967, Bojnice, okr. Prievidza. Študoval v r. 1984 – 1994 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (v r. 1984 – 1989 ruský a slovenský jazyk, v r. 1991 – 1994 latinský jazyk – rozširujúco-rekvalifikačné štúdium). 1989 PhDr., 1996 CSc. V r. 1989 – 1993 interný vedecký ašpirant Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1993 pracovník JÚĽŠ SAV, medzitým v r. 1995 – 1997 pracovník Slavistického kabinetu SAV (asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník).

Pracuje najmä v oblasti etymologického výskumu slovenskej a slovanskej slovnej zásoby a kartografického spracovania slovanskej lexiky.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 49, 1998 – 51, 2000 (člen red. rady).

Varia. 8. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999. 336 s. (redaktor s M. Nábělkovou).

Literatúra