MILADA JANKOVIČOVÁ

Nar. 15. 1. 1948, Rimavská Sobota. Študovala v r. 1967 – 1972 na Fakulte spoločenských vied Univerzity 17. novembra v Prahe odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (francúzsky jazyk – ruský jazyk). 1981 PhDr., 1992 CSc. Pôsobila v r. 1972-1974 na Katedre ruského jazyka Fakulty spoločenských vied Univerzity 17. novembra v Bratislave, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (asistentka), od r. 1974 pracovníčka Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odborná asistentka).

Venuje sa konfrontačnému výskumu ruskej a slovenskej frazeológie, prekladu ruských frazém do slovenčiny, ako aj otázkam metodiky vyučovania tlmočenia, najmä konzekutívneho tlmočenia.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1998 (redaktorka, spoluredaktori R. Blazsek, P. Šima).

Literatúra