ADRIANA FERENČÍKOVÁ

Nar. 5. 1. 1940, Ležiachov, okr. Martin. Študovala v r. 1957 – 1962 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – taliansky jazyk). 1976 CSc. V r. 1961 – 1966 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (študijný pobyt, odborná asistentka, odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka, vedúca vedecká pracovníčka), v r. 1990 – 1991 zástupkyňa riaditeľa ústavu. V r. 1976 – 1979 lektorka slovenského jazyka v Orientálnom univerzitnom inštitúte v Neapole a na univerzite v Ríme. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vedie prekladateľský seminár pre poslucháčov talianskeho jazyka. Od r. 1984 členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave, od r. 1990 členka Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1990 členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry, od r. 1990 členka Vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1991 členka komisie Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky pre výber lektorov a posudzovanie činnosti lektorátov slovenského jazyka v zahraničí, od r. 1999 členka Ústrednej jazykovej rady. 1987 Cena SAV autorskému kolektívu Atlasu slovenského jazyka (členka kolektívu), 1990 Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1991 Cena Jána Hollého za umelecký preklad.

Venuje sa výskumu slovenských nárečí, najmä štúdiu syntaktických otázok v nárečiach, problematike lingvistickej geografie, ako aj praktickým otázkam jazykovej kultúry. Prekladá z talianskeho jazyka.

1996

1997

1998

1999

2000

Prekladateľská činnosť

Leoncini, F.: Ďalšia „Venecia“. – Literárny týždenník, 11, 1996, č. 32, s. 11.

Redakčná činnosť

Kultúra slova, 30, 1996 – 34, 2000 (členka red. rady).

Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Bratislava, Veda 1999. 332 s. (redaktorka)

Ref.:

  1. Kováčová, V.: Slovenská reč, 65, 2000, s. 334 – 337.

Literatúra