ĽUBOMÍR ĎUROVIČ

Nar. 9. 2. 1925, Važec, okr. Liptovský Mikuláš. Študoval v r. 1944 – 1947 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v r. 1947 – 1948 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v r. 1948 – 1949 dokončil štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (slovenský jazyk – ruský jazyk), v r. 1949 – 1950 študijný pobyt na Historicko-filozofickej fakulte Univerzity v Oslo, Nórsko. 1951 PhDr., 1955 CSc., 1956 doc., 1966 DrSc., 1967 prof. Pôsobil v r. 1950 – 1954 na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, v r. 1954 – 1966 na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, odborný asistent, docent, profesor), v r. 1965 – 1966 prodekan fakulty, v r. 1966 – 1972 pôsobil na Jazykovednej sekcii Univerzity v Uppsale, Švédsko (lektor, docent, hosťujúci profesor), v r. 1972 – 1991 na Slovanskom ústave Univerzity v Lunde, Švédsko (profesor), v r. 1972 – 1981, 1984 – 1991 prednosta ústavu, v r. 1984 – 1986 prodekan Humanistickej fakulty Univerzity v Lunde, od r. 1991 na dôchodku. V r. 1970 hosťujúci profesor na univerzite v Aarhuse, Dánsko, v r. 1974 na Yalskej univerzite v New Havene, USA, v r. 1991 – 1993 na univerzite v Zürichu, Švajčiarsko, v r. 1994 na univerzite v Berne, Švajčiarsko, v r. 1996 na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1982 – 1990 vedúci výskumného projektu JUBA (Vývin materinského jazyka srbskochorvátsky/chorvátskosrbsky hovoriacich detí vo Švédsku), zakladateľ Archívu pre jazyky diaspory pri Slovanskom ústave Kráľovskej univerzity v Lunde. V r. 1954 – 1956 člen vedeckej rady Ústavu ruského jazyka, literatúry a dejín ZSSR, v r. 1956-1961 Československo-sovietskeho inštitútu SAV, vedúci oddelenia ruského jazyka. Člen Vedeckého kolégia jazykovedy, ČSAV a SAV (1962 – 1969). Sekretár Medzinárodného komitétu slavistov (1963 – 1969). Člen Škandinávskeho zväzu slavistov (prezident 1988 – 1991), Československej spoločnosti pre vedy a umenia (viceprezident 1987 – 1990), Vetenskapssocieteten v Lunde, Kungliga vetenskapssamfundet v Lunde. Čestný člen Jazykovedného združenia pri ČSAV v Prahe a Pražského lingvistického krúžku.

Venoval sa najprv výskumu ruskej a slovenskej fonológie, gramatiky a teórii dvojjazyčného slovníka, neskôr rozšíril svoj záujem na gramatiku ostatných slovanských jazykov, venoval sa skúmaniu jazyka diaspory – vývinu jazyka detí juhoslovanských imigrantov vo Švédsku, od 70. rokov sa potom venoval paralelne skúmaniu vzniku spisovných jazykov ruského, slovenského a českého a výskumu kultúrnej histórie slovanských národov na pozadí kultúrnej histórie Európy.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1986 – 1995

1990

1994

  1. Bibliografia za roky 1996 – 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Mosty, 5, 1996 – 9, 2000 (člen red. rady).

Russian Linguistics, 20, 1996 – 24, 2000 (člen red. rady).

Literatúra