MAGDALÉNA PETRUFOVÁ, rod. ŠOLTÉSOVÁ

NAR. 20. 7. 1950, KOŠICE. ŠTUDOVALA V R. 1968 – 1973 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (RUSKÝ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK). 1983 PHDR. OD R. 1973 PRACOVNÍČKA JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ŠTUDIJNÝ POBYT, ODBORNÁ PRACOVNÍČKA, SAMOSTATNÁ VEDECKOTECHNICKÁ PRACOVNÍČKA, ODBORNÁ PRACOVNÍČKA).

Venuje sa výskumu ruského jazyka (lexikológia a lexikografia).

1986

1990

1991

1993

1995

Prekladateľská činnosť

Lenin, V. I.: Zobrané spisy. 34. Bratislava, Pravda 1986.

Redakčná činnosť

Slavica Slovaca, 21, 1986 – 22, 1987 (výkonná redaktorka pre jazykovedu), 23, 1988 – 25, 1990 (výkonná redaktorka jazykovednej časti).

Literatúra