ĽUDOVÍT NOVÁK

15. 10. 1908, SKALICA – 27. 9. 1992 ĽUBOCHŇA, OKR. RUŽOMBEROK. ŠTUDOVAL V R. 1927 – 1932 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KARLOVEJ UNIVERZITY V PRAHE (SLAVISTIKA – ROMANISTIKA – UGROFINISTIKA) A V R. 1932 – 1934 NA SORBONNE A INÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V PARÍŽI (ROMANISTIKA). 1932 PHDR., 1938 DOC., 1939 MIM. PROF., 1941 PROF., 1968 DRSC., 1992 AKADEMIK SAV. V R. 1933-1938 PRACOVNÍK JAZYKOVÉHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE (REFERENT), V R. 1939 – 1948 PRACOVNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (MIM. PROFESOR, PROFESOR), V R. 1944 – 1945 DEKAN FAKULTY. V R. 1948 – 1957 DOČASNÝ ODPOČINOK S POLROČNÝM PRERUŠENÍM V R. 1951 (PRACOVNÍK JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ V BRATISLAVE). V R. 1957 – 1963 PRACOVNÍK SLOVANSKÉHO ÚSTAVU ČSAV V PRAHE, POBOČKY V BRNE (EXTERNÝ PRACOVNÍK), SÚČASNE V R. 1957 – 1964 EXTERNÝ PRACOVNÍK ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE, V R. 1964 – 1969 PRACOVNÍK ÚSTAVU (VEDECKÝ PRACOVNÍK, SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK). V R. 1968 – 1971 PRACOVNÍK PEDAGOGICKEJ FAKULTY V TRNAVE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (PROFESOR), V R. 1972 – 1981 FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH (PROFESOR), OD R. 1981 NA DÔCHODKU. V R. 1939 – 1943 GENERÁLNY TAJOMNÍK SLOVENSKEJ UČENEJ SPOLOČNOSTI, ZAKLADATEĽ A V R. 1943 – 1945 GENERÁLNY TAJOMNÍK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ V BRATISLAVE. V R. 1941 – 1945 PREDSEDA SLOVENSKEJ JAZYKOVEDNEJ SPOLOČNOSTI, V R. 1972 – 1973 PREDSEDA POBOČKY SLOVENSKEJ JAZYKOVEDNEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV V TRNAVE, V R. 1973 – 1976 PREDSEDA POBOČKY V PREŠOVE. V R. 1970 – 1974 ČLEN KOMISIE PRE OBHAJOBY DOKTORSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC VO VEDNOM ODBORE VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA A ČLEN KOMISIE PRE OBHAJOBY DOKTORSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC VO VEDNOM ODBORE SLOVANSKÉ JAZYKY (NA ZÁKLADE POROVNÁVANIA SO SLOVENČINOU).

Venoval sa štúdiu dejín slovenského jazyka, výskumu slovenského spisovného jazyka, najmä fonológie a pravopisu (zástanca radikálnej pravopisnej reformy), problematike jazykovej politiky a jazykovej kultúry, všeobecnej a porovnávacej jazykovede, slavistike, romanistike a ugrofinistike.

1986

1987

1991

1992

Literatúra