MILAN MAJTÁN

NAR. 3. 5. 1934, VRÚTKY, OKR. MARTIN. ŠTUDOVAL V R. 1953 – 1957 NA FAKULTE SPOLOČENSKÝCH vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (slovenský jazyk). 1965 CSc., 1966 PhDr., 1995 DrSc. Pôsobil v r. 1957 – 1961 na gymnáziu v Bratislave-Petržalke (profesor), v r. 1961 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave, od r. 1967 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký ašpirant, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník), od r. 1984 vedúci oddelenia dejín slovenského jazyka. V r. 1964 – 1983 tajomník a od r. 1984 predseda slovenskej onomastickej komisie, od r. 1984 člen predsedníctva onomastickej komisie ČSAV. Od r. 1970 člen názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SSR a člen Názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie a Úradu geodézie, kartografie a katestra Slovenskej republiky, predseda subkomisie pre geografické názvy na území Slovenska, od r. 1992 predseda komisie ÚGKK SR. V r. 1971 – 1972 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1976 vedecký tajomník Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1976 člen medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. 1984 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách a titul najlepší pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, 1996 prémia Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu), 1998 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť v roku 1988.

Pracuje v oblasti onomastiky, dejín slovenského jazyka a dialektológie.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1962 – 1975

1974

1975

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1985

1977

  1. Bibliografia za roky 1986 – 1995

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Edičná činnosť

Fándly, J.: Piľní domajší a poľní hospodár. 1. Prvňá, druhá a treťá stránka. 1. vyd. Bratislava, Tatran 1990. 520 s. (spolueditori M. Majtánová, J. Nižnanský).

Ref.:

  1. Chadimová, M.: Sprístupnenie diela J. Fándlyho. – Slovenská reč, 56, 1991, s. 337 – 339. – 2. Žigo, P.: Nové vydanie Fándlyho Piľného domajšieho a poľného hospodára. – Kultúra slova, 25, 1991, s. 247 – 249.

Pramene k dejinám slovenčiny. Red. M. Majtán – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 400 s. + 24 s. obr. príl. (editor s V. Blanárom, J. Doruľom, I. Kotuličom, E. Krasnovskou, R. Kucharom, M. Majtánovou, J. Skladanou).

Ref.:

  1. Dvonč, L.: Pramene k dejinám našej rodnej reči. – Slovenské národné noviny, 3 (7), 1992, č. 32, s. 11. – 2. Krošláková, E.: Jazykovedný časopis, 43, 1992, s. 149 – 151. – 3. Ondrejovič, S.: Pramene k dejinám slovenčiny. – Knižná revue, 2, 1992, č. 12, s. 7. – 4. Ripková, G.: Slovenská archivistika, 27, 1992, s. 119 – 121. – 5. Žigo, P.: Slovenská reč, 57, 1992, s. 377 – 379.

Redakčná činnosť

Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 27, 1986 – 33, 1992. – Onomastický zpravodaj, 34, 1993 (člen red. rady).

Slovenská reč, 51, 1986, č. 4 – 6 – 60, 1995 (člen red. rady).

Úvod do onomastiky. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986 (spoluredaktor M. Blicha).

  1. slovenská onomastická konferencia. Nitra 26. – 28. júna 1985. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 320 s. (redaktor).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gadańsk – Łodż, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1988 (člen red. rady).

Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989. 424 s. (zostavovateľ).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 2. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1990. 290 s. (redaktor).

  1. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13. – 15. septembra 1989. Zborník materiálov. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 276 s. (zostavovateľ).

Historický slovník slovenského jazyka. 1. A – J. Bratislava, Veda 1991. 536 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Historický slovník slovenského jazyka. 2. K – N. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 616 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Pamätnica Antona Bernoláka. Martin, Matica slovenská 1992. 276 s. + 16 s. obr. príl. (red. J. Chovan v spolupráci s M. Majtánom).

Pramene k dejinám slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 400 s. + 24 s. obr. príl. (spoluzostavovateľka J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. 3. O – P (pochytka). Bratislava, Veda 1994. 656 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 4. Bratislava, Veda 1994. 104 s. (člen red. skupiny).

Historický slovník slovenského jazyka. 4. zv. P (poihrať sa – pytlovať). Bratislava, Veda 1995. 584 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Literatúra