ÁBEL KRÁĽ

NAR. 17. 8. 1932, NOVÁ BAŇA, OKR. ŽARNOVICA. ŠTUDOVAL V R. 1953 – 1954 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY A V R. 1954 – 1955 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK). 1966 PHDR., 1968 CSC., 1975 DOC., 1981 DRSC. V R. 1958 – 1982 PRACOVNÍK KABINETU FONETIKY FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (VEDECKÝ ASISTENT, VEDECKÝ PRACOVNÍK, SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK), V R. 1971 – 1982 VEDÚCI KABINETU, V R. 1982-1989 PRACOVNÍK ODDELENIA FONETIKY A VŠEOBECNEJ JAZYKOVEDY KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK, VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK), VEDÚCI ODDELENIA, SÚČASNE PÔSOBIL AKO PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK FAKULTY, V R. 1989 – 1990 PRACOVNÍK ÚSTAVU KYBERNETIKY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK, V R. 1990-1992 POSLANEC FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY, V R. 1993 – 1998 VEĽVYSLANEC SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCII, OD R. 1998 VEDÚCI KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY KONŠTANTINA FILOZOFA V NITRE. V R. 1965 – 1968 PÔSOBIL AKO LEKTOR SLOVENSKÉHO JAZYKA NA UNIVERZITE V KOLÍNE NAD RÝNOM, NSR, V R. 1969 – 1971 ŠTUDIJNÝ POBYT V ÚSTAVE FONETIKY A KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY V BONNE, NSR, V R. 1983 – 1984 ŠTUDIJNÝ POBYT V ÚSTAVE FONETIKY UNIVERZITY V KOLÍNE NAD RÝNOM, NSR. V R. 1978 – 1983 PÔSOBIL EXTERNE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE V NITRE. OD R. 1967 ČLEN ORTOEPICKEJ KOMISIE JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV. V R. 1980 – 1984 ČLEN KOMISIE PRE OBHAJOBY DOKTORSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC VO VEDNOM ODBORE VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA, OD R. 1985 PREDSEDA KOMISIE PRE OBHAJOBY KANDIDÁTSKYCH DIZERTAČNÝCH PRÁC VO VEDNOM ODBORE VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA. OD R. 1987 ČLEN KOMISIE PRE STAROSTLIVOSŤ O JAVISKOVÚ REČ PRI ZVÄZE SLOVENSKÝCH DRAMATICKÝCH UMELCOV.

Pracuje v oblasti všeobecnej jazykovedy, fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie.

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1985

1982

  1. Bibliografia za roky 1986 – 1995

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1995

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 37, 1986 – 46, 1995 (člen red. rady).

Slavica Slovaca, 23, 1988 – 26, 1991 (člen red. rady pre jazykovednú časť).

Extra S, 1, 1992 (člen red. rady).

Literatúra