MICHAL FRANKO

NAR. 20. 9. 1930, UDAVSKÉ, OKR. HUMENNÉ. PO STREDOŠKOLSKÝCH ŠTÚDIÁCH NA GYMNÁZIU V HUMENNOM PÔSOBIL V ROKOCH 1951 – 1952 NA OSEMROČNEJ STREDNEJ ŠKOLE V SNINE (UČITEĽ). V ROKOCH 1952 – 1957 ŠTUDOVAL NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK). 1957 PROM. FIL. V ROKOCH 1957 – 1959 PÔSOBIL NA VYŠŠEJ HOSPODÁRSKEJ ŠKOLE V HUMENNOM A V R. 1960 – 1992 NA GYMNÁZIU V HUMENNOM (PROFESOR), OD R. 1993 NA DÔCHODKU. OD R. 1968 ČLEN ODBORNEJ KOMISIE PRE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRU, PRI VÝSKUMNOM ÚSTAVE PEDAGOGICKOM V BRATISLAVE V ROKU 1969 ČLEN SLOVENSKEJ DIALEKTOLOGICKEJ KOMISIE JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU LUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE, ODBORNÝ PORADCA PRE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRU ODBORU ŠKOLSTVA KRAJSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU V KOŠICIACH, v r. 1982 – 1984 a 1989 – 1993 člen sekcie pre gymnáziá pri kabinete slovenského jazyka a literatúry Krajského pedagogického ústavu v Prešove, na Gymnáziu v Humennom nepretržite vykonával funkciu vedúceho predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra. V r. 1969 – 1974 člen okresného výboru Matice slovenskej v Humennom a vedúci jazykovej sekcie. Stály člen okresnej názvoslovnej komisie v Humennom pri úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 1965 diplom Rady Krajského národného výboru v Košiciach za príkladnú a obetavú prácu o rozvoj socialistickou školou a za dobré výchovnovzdelávacie výsledky, 1966 pochvalné uznanie Ministerstva školstva a kultúry za pedagogické čítanie prednesené 9. 6. 1966 na XI. ústrednom pedagogickom čítaní v Uherskom Brode, 1976 čestné uznanie ONV za zásluhy o rozvoj kultúrno-osvetovej práce v okrese Humenné, 1977 čestné uznanie Krajského národného výboru v Košiciach za dobrú prípravu žiakov v umeleckom prednese poézie a prózy v krajskom kole súťaže literárnodramatických odborov Ľudových škôl a umenia a celý rad ďalších čestných uznaní, pochvál a plakiet za svedomitú a obetavú prácu v škole i mimo nej.

Pracuje v oblasti dialektológie (výskum sotáckych nárečí), metodiky a teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, kultúry jazyka a sotáckeho folklóru. Svoje aktivity prejavuje aj ako kultúrno-osvetový pracovník v rodnej obci a v Humennom.

1989

1990

1991

1995

Spolupráca

Kázne pre deti. Z nem. originálu Kinder Predigten prel. J. Gič. Prešov, vydavateľstvo Michala Vaška. 50 s. (jazyková úprava).

Redakčná činnosť

Mladý ekonóm, časopis zväzákov Hospodárskej školy v Humennom, 1958 – 1959 (hl. redaktor).

Podvihorlatské noviny, 1, 1959 – 11, 1969 (člen red. rady, hl. redaktor prílohy Mladé horizonty).

Pravda dediny, časopis rady MNV a JRD v Udavskom, 1960 (člen red. rady).

Kamenica nad Cirochou 650 ročná. Humenné – Kamenica nad Cirochou, Okresné vlastivedné múzeum v Humennom – Miestny národný výbor v Kamenici nad Cirochou 1968 (redaktor).

Pamätnica Gymnázia v Humennom 1945 – 1970. Red. I. Pirník et al. Humenné, Gymnázium a Združenie rodičov a priateľov školy v Humennom 1970 (člen red. rady).

Pravda dediny, almanach poézie a prózy k 30. výročiu SNP a oslobodenia obce. 1974 (člen red. rady).

Cesta mladých, zborník literárnych prác študentov Gymnázia Humenné, 1974 – 1992 (redaktor).

Mladé horizonty, zborník literárnych a výtvarných prác žiakov ĽŠU v Humennom, 1, 1976 (jazyková korektúra).

Kultúrny mesačník, 1, 1978 – 8, 1985 (člen red. rady).

Mladé horizonty, zborník literárnych a výtvarných prác žiakov ĽŠU v Humennom, 2, 1977 (jazyková korektúra).

Pamätnica Gymnázia Humenné 1945 – 1985. Humenné, riaditeľstvo Gymnázia 1986 (redaktor).

Kultúrny mesačník, 9, 1986 – 11, 1988 (redaktor).

Spravodaj mesta Humenné, 1, 1989 – 2, 1990 (člen red. rady).

Literatúra