JOZEF ŠTOLC

24. 3. 1908, Hranovnica, okr. Poprad - 15. 7. 1981 Bratislava. Študoval v r. 1928-1932 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - nemecký jazyk), v r. 1932-1933 na Filozofickej fakulte viedenskej univerzity (nemecký jazyk). 1941 PhDr., 1949 doc., 1964 CSc., 1969 DrSc. Pôsobil v r. 1935-1940 na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a na gymnáziu v Bratislave (profesor), v r. 1940-1945 pracovník Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, v r. 1946-1951 pracovník Slovenskej akadémie vied a umení (vedecký pracovník, riaditeľ Jazykovedného ústavu, prednosta vedeckých ústavov, vedúci kancelárie prezídia). V r. 1951 pracovník vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave (redaktor), v r. 1952-1953 Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave (odborný redaktor), v r. 1953-1954 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (vedecký pracovník), v r. 1954-1959 katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (docent, zástupca profesora), 1960-1963 pracovník pobočky Ústavu pro jazyk český Československej akadémie vied v Brne (vedecký pracovník), v r. 1964-1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, v r. 1967-1976 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), od r. 1976 na dôchodku. V r. 1945-1948 člen stálej komisie pre stanovenie úradných názvov miest, obcí a osád pri Povereníctve vnútra. V r. 1968-1972 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1971-1973 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V r. 1970-1979 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk. 1976 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Pracoval v oblasti výskumu slovenského jazyka, najmä výskumu slovenských nárečí, venoval sa aj otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1934-1975

1940

1948

1975

  1. Bibliografia za roky 1976-1981

1976

1977

1978

1980

1981

1982

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 27, 1976 -32, 1981 (člen red. rady).

Literatúra