JÁN STANISLAV

12. 12. 1904, Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš - 29. 9. 1977, Liptovský Mikuláš, pochovaný v Bratislave. Študoval v r. 1924-1928 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slavistika - romanistika), absolvoval študijné pobyty v Ľubľane, Krakove a v Paríži. 1928 PhDr., 1934 doc., 1936 mim. prof., 1939 prof., 1956 DrSc., 1964 člen korešpondent SAV, 1973 člen korešpondent ČSAV. V r. 1929-1936 pracovník Slovanského seminára Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (asistent, docent), v r. 1936-1939 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1939-1954 Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, od r. 1954 Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave (mimoriadny profesor, profesor), v r. 1936-1947 vedúci oddelenia pre porovnávaciu slovanskú jazykovedu a staroslovienčinu, v r. 1938-1948 riaditeľ slovanského seminára, v r. 1945-1947 riaditeľ seminára pre porovnávaciu jazykovedu, v r. 1939-1942 dekan fakulty. V r. 1945-1949 predseda Jazykovedného odboru Matice slovenskej v Martine, v r. 1945-1948 člen stálej komisie pre stanovenie úradných názvov miest, obcí a osád pri Povereníctve vnútra. V r. 1957-1963 predseda a v r. 1968-1971 člen výboru Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. V r. 1960-1977 člen medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1962-1965 člen, v r. 1966-1970 predseda a v r. 1970-1974 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV. Predseda komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky a člen komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk. 1963 štátne vyznamenanie Bulharskej ľudovej republiky Rad Cyrila a Metoda I. stupňa, 1969 Rad práce, okrem toho vyznamenaný viacerými československými a zahraničnými medailami.

Zaoberal sa slovenskou dialektológiou, staroslovienčinou, venoval pozornosť jazykovým a kultúrnym pomerom vo veľkomoravskom období, osobitne si všímal účinkovanie Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy. Najdôležitejšou oblasťou jeho výskumov je slovenská historická gramatika, zaoberal sa aj dejinami slovenského spisovného jazyka. Pri štúdiu dejín slovenského jazyka a Slovákov, najmä ich osídlenia v Panónii, osobitnú pozornosť venoval štúdiu slovenských osobných mien a miestnych názvov. V oblasti štúdia súčasného slovenského spisovného jazyka sa venoval predovšetkým otázkam slovenskej spisovnej výslovnosti, špeciálne javiskovej výslovnosti, ako aj otázkam jazykovej kultúry.

1976

1977

1978

1981

1984

Redakčná činnosť

Slavica Slovaca, 11, 1976 - 12, 1977 (člen red. rady).

Literatúra